Ålder vid behov av äldreomsorg?

Folkhälsan påverkar behovet av äldreomsorg. Folkhälsan ser olika ut i landet, till exempel är den sämre i kommuner med låg utbildningsnivå och socialt utsatta områden.

Varför är frågeställningen relevant?

Behovet av omfattande äldreomsorgsinsatser kan infalla i olika åldrar i olika kommuner. Det gäller till exempel för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

 • Den väntade återstående livslängden hos olika åldersgrupper.
 • Medelålder för första omfattande omsorgsinsats.
 • Medianvårdtid för omfattande omsorgsinsatser.
 • Andel av äldre kvinnor respektive män som behöver omfattande äldreomsorg.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

 • SCB:s statistikdatabas för statistik om olika hälsotillstånd. Beställning kan
  göras för mer specifik data på kommunnivå.
  SCB:s statistikdatabas
 • Socialstyrelsens statistikdatabas för andelar av olika åldersgrupper som
  behöver äldreomsorgsinsatser. Även kommunens interna data
  kan användas.
 • Koladas statistikdatabas för medianvårdtid i särskilt boende och andel av
  äldre som har äldreomsorg.
  Kolada, medianvårdtid i särskilt boende
 • Kommunens egna data för äldre med medelålder för första omsorgsinsats,
  medellivslängd, medianboendetid och andel som behöver omfattande insatser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.