Artikeln publicerades 31 mars 2021

Kommunalrätt för nyvalda politiker – på plats i din kommun eller region

Syftet är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Innehåll

SKR:s juridiska avdelning erbjuder utbildningar i kommunalrätt för nyvalda politiker, antingen som endagskurs eller tvådagarskurs. Utbildningen kan i viss mån anpassas efter era önskemål. Av resursskäl ordna vi utbildningar genom de regionala förbundens försorg.

Tvådagarskursen har nedanstående innehåll. Om ni önskar endagskurs får vi samråda om ett lämpligt upplägg så att utbildningen kan hinnas med på en dag.

Programinnehåll två dagar

 • Kommunal kompetens och grundläggande kommunala principer, befogenhetslagen
 • Begreppet förtroendevald, kommunal- eller regionråd
 • Valbarhet
 • Återkallelse av uppdrag
 • Arvode, ledighet och andra förmåner
 • Fullmäktiges uppgifter, Fullmäktiges arbetsordning, Fullmäktiges presidium
 • Ersättarnas tjänstgöring
 • Initiativrätt i fullmäktige, Beredningskravet i fullmäktige
 • Offentlighet och ordning vid fullmäktiges sammanträden
 • Jäv i fullmäktige
 • Revision, Ansvarsfrihet och anmärkning
 • Bordläggning och återremiss
 • Hur ärendena avgörs
 • Interpellationer och frågor
 • Protokoll, justering av protokoll
 • Den kommunala anslagstavlan, Något om offentlighet och sekretess
 • Styrelsen och nämnderna, organisationsfrihet
 • Reglemente för styrelse och nämnder
 • Styrelsens uppgifter
 • Ledamöter och ersättare i nämnd, inträdesordning
 • Offentlighet och närvarorätt vid nämndsammanträden
 • Jäv i nämnd
 • Delegering av ärenden och anmälan av beslut
 • Utskott, Laglighetsprövning
 • Förvaltningslagen och förvaltningsbesvär
 • Kommunalförbund och gemensam nämnd
 • Kommunal avtalssamverkan
 • Kommunala företag och privata utförare
 • Samanträdesteknik

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och region och kan i viss mån anpassas efter lokala behov och önskemål.

Kursmaterial

Powerpoint-presentation, distribueras till deltagarna av beställaren.

Under våren kommer det att gå att beställa "Kommunallagen lagtexthäfte 17 uppl. 2023", Sverige Kommuner och Regioner och "Kommunal vardagsjuridik, 13 upppl. 2023", Sveriges Kommuner och Regioner. Kostnad enligt gällande prislista hos Adda.

Medverkande

Som föredragshållare medverkar förbundsjurister från SKR:s avdelning för juridik. Kurserna ordnas med i huvudsak två föredragshållare med specialkunskap inom respektive rättsområde.

Priser

Pris enligt överenskommelse, bland annat beroende på antal kursdagar och antal kursdeltagare.

Kontakt

För förfrågningar av praktisk karaktär, kontakta Annica Reid, administratör:annica.reid@skr.se

För förfrågningar om utbildningens program, kontakta någon av förbundsjuristerna:

Helena Linde helena.linde@skr.se

Lena Dalman lena.dalman@skr.se

Staffan Wikell staffan.wikell@skr.se

Kursledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.