Publicerad 22 juni 2021

Horisontella principer i Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska integreras i alla projekt och på så vis prägla insatserna som får stöd från ESF.

Principerna handlar om jämställdhet, tillgänglighet, icke­diskriminering och hållbar utveckling. Moves kommer att arbeta särskilt med de första tre principerna.

Jämställdhet betyder lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Projektet kommer exempelvis att sträva efter att ha lika många kvinnor och män som deltar i projektet, samt att deltagarna ges möjlighet att göra medvetna, normkritiska val då de tilldelas praktikplats.

Tillgänglighet handlar om att alla delar i samhället ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga. Projektet kommer att sträva efter att alla inom målgruppen ska kunna delta utifrån sina förutsättningar.

Icke-diskriminering utgår från de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Projektet kommer att arbeta för att medvetandegöra deltagarna kring vad diskriminering innebär och vad de kan göra om de utsätts för diskriminering.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.