Publicerad 30 januari 2023

Förlängda överenskommelser om civilt försvar och krisberedskap

SKR och MSB har kommit överens om inriktningen för kommuner och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar för 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tecknat överenskommelser för 2023 för kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Endast några mindre justeringar är gjorda jämfört med 2022.

Arbetet med krisberedskap i kommuner och regioner ska, enligt överenskommelserna, fortsätta med samma inriktning. Den justering som är gjord inom krisberedskap rör regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, där det tydliggörs att regionen ska rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt befintliga föreskrifter (MSBFS 2015:4.) Tidigare skrivning i överenskommelsen 2022 innebar att det var upp till varje region att välja hur de ville rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys till staten.

Motsvarar fördelningen av medel 2022

Tilldelning av medel till kommuner och regioner för insatser enligt LEH (Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) ökar med 100 Mnkr 2023. Fördelningen av medlen 2023 motsvarar fördelningen 2022, eftersom 100 Mnkr tilldelades extra i samband med vårändringsbudgeten våren 2022. De belopp som MSB har att fördela 2023, enligt regleringsbrevet, medger inte uppräkning enligt konsumentprisindex av medel för kommuners och regioners arbete med krisberedskap.

– Framåt krävs betydande statliga investeringar i kommuner och regioners arbete för ett robust civilt försvar och en god krisberedskap. En mediankommun med 16 000 invånare får i dag en statlig ersättning om 200 000 kronor per år för arbetet med civilt försvar. Det handlar alltså om en kvarts heltidstjänst. Om regeringen menar allvar med att stärka Sveriges totalförsvar, måste den ge kommuner och regioner betydligt bättre stöd och förutsättningar att lyckas, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR.

Inkludering av säkerhetsskyddsfrågor omdiskuterat

I nuläget är säkerhetsskyddsfrågorna inkluderade i överenskommelserna, men detta är omdiskuterat, eftersom de inte ingår i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) utan regleras i säkerhetsskyddslagen. MSB kommer under 2023 ge fortsatt finansiering för kommunernas och regionernas säkerhetsskyddsarbete, men detta gäller endast 2023.

Kommunerna tilldelas totalt för 2023 cirka 332 Mnkr för arbetet med krisberedskap och 160 Mnkr för arbetet med civilt försvar. Regionerna tilldelas totalt cirka 45 Mnkr för arbetet med krisberedskap och 40 Mnkr för arbetet med civilt försvar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.