Publicerad 6 april 2021

Lokala trafikföreskrifter om laddplats

En laddplats innebär att platsen är reserverad för elfordon. Eller som det formellt uttrycks i lagstiftningen, fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning.

Det är inte möjligt att införa en laddplats utan att det samtidigt finns anordningar för laddning. Även när laddning inte pågår är det tillåtet att parkera ett elfordon på platsen. För att plats ska vara laddplats krävs ett beslut om lokala trafikföreskrifter, LTF. Det innebär att även på kvartersmark krävs en LTF för att kunna utmärka en laddplats.

Ett stående krav från SKR är att regeringen ska öppna för möjligheten att på allmän plats reservera parkeringsplatser för miljöbilar och bilar som ingår i en bilpool. Skälet till vårt krav är att det finns en stor potential i att minska antalet fordon i trafiken genom dessa åtgärder.

Ett steg i rätt riktning är regeringens beslut om att kommunerna numera kan införa laddplatser.

Regler för laddplatser

2011 gjordes följande ändringar i lagstiftningen:

  • Förordningen om vägtrafikdefinitioner har kompletterats med en definition av laddplats.
  • Trafikförordningen 3 kap 54 § har kompletterats med en bestämmelse om uppställningsregler på laddplats.
  • Trafikförordningen 10 kap 1 § punkt 7 har utökats med ett mandat att införa LTF för laddplats.
  • Trafikförordningen 10 kap 9a § har kompletterats med villkor för beslut om laddplats: SFS 2010:2037.
  • Vägmärkesförordningen har kompletterats med en ny symbol för laddplats: SFS 2010:2035.

Vad innebär en laddplats?

En laddplats innebär att platsen är reserverad för elfordon och att anordningar för extern laddning måste finnas vid platsen. Även när laddning inte pågår är det tillåtet att parkera ett elfordon på platsen. Det är inte möjligt att införa en laddplats utan att det samtidigt finns anordningar för laddning.

Kan villkor ställas för användning av laddplats?

Om en kommun väljer att anlägga en laddplats på allmän mark behöver kommunen i regel kunna säkerställa rimlig tillgänglighet till laddplatsen för alla fordon som kan laddas med elektrisk energi. Det kan därför vara aktuellt att reglera är tidsbegränsning, avgiftsplikt och andra villkor för rätten att "parkera" laddfordon på laddplatsen. Lagstiftningen är dock otydlig om det formellt är möjligt då trafikförordningens bemyndigande om föreskrifter för laddplats inte behandlar frågan om tidsbegränsning och/eller avgiftsplikt. Detta har varken prövats i domstol eller av Transportstyrelsen i samband med prövning av överklagningsärenden. Det innebär att det är upp till den enskilda kommunen att tolka bestämmelserna. Bland experter är meningarna delade om hur bestämmelserna ska tolkas.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.