Publicerad 11 augusti 2021

Bredbandsutbyggnad

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Målet för 2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I Post- och Telestyrelses uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 framgår att inget av dessa mål kommer att uppnås. Myndigheten beräknar även att det krävs ytterligare 22 miljarder i statliga stödmedel för att nå målet för 2025. Regeringen har i budgetpropositionen avsatt 650 miljoner till bredbandsstöd för de kommande tre åren.

Bredbandskartan, Post- och telestyrelsen

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi, Post- och telestyrelsen

Stödmedel

Inom både Landsbygdsprogrammet och Regionalfonden finns stödmedel för bredbandsutbyggnad. Mer information om programmen finns hos respektive ansvarig myndighet.

Stödmedel Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket

Stödmedel Regionalfonden, Tillväxtverket

Nationell stödmodell för bredbandsutbyggnad

Post- och Telestyrelsen ansvarar för den nationella stödmodellen för bredbandsutbyggnad. Modellen etablerades 2020 och bygger på en utlysning av stödområden baserat på regionala prioriteringar. 2020 riktades stödet till fyra utvalda regioner; Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. Inför 2021 förväntas alla regioner som har stödberättigande områden få möjlighet att ta del av stödmedlen. Mer information om stödmodellen finns hos ansvarig myndighet.

Ny modell för bredbandsstöd, Post- och telestyrelsen
SKR remissvar till PTS om ny modell för bredbandsstöd 2017 (PDF) Pdf, 208 kB.

Undantag från lokaliseringsprincipen

Det är inte bara mer stödmedel som behövs för den fortsatta bredbandsutbyggnaden utan det finns även juridiska hinder. SKR lämnade i november 2019 en hemställan till regeringen om ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunalt ägda stadsnät. Lokaliseringsprincipen hindrar idag de kommunala stadsnäten från att ansluta byggnader utanför den egna kommunens geografiska gräns, vilket har lett till att byggnader utan annan möjlig anslutning idag står utan. Att möjliggöra för kommunala stadsnät att ansluta byggnader i geografisk närhet till den egna kommunen skulle möjliggöra fler anslutningar och ett mer kostnadseffektivt nyttjande av stödmedlen.

Hemställan, Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet (PDF) Pdf, 54 kB.

Bredbandslyftet

Bredbandsforums kansli, som är en del av regeringens Bredbandsstrategi, tillhandahåller ett program för kommuner som vill stärka sin strategiska förmåga inom bredband. SKR är positiva till initiativet och rekommenderar medlemmar att anmäla sig till Bredbandslyftet. Mer information om Bredbandslyftet finns hos Bredbandsforum eller via de regionala bredbandskoordinatorerna.

Bredbandslyftet, Bredbandsforum

Robust fiber

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav? (PDF) Pdf, 529 kB.

Robust fiber

Robust fiber är branschgemensamma anvisningar med syfte att vägleda vid utbyggnation eller upphandling av robusta och driftsäkra fibernät. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar.

SKR deltar i Robust fibers förvaltningsråd.

Robust kommunikation

Robust kommunikation, PTS

Post och telestyrelsen erhåller ett årligt anslag för robust kommunikation som får användas för "åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar" om åtgärderna överskrider författningsmässiga och kommersiellt motiverade krav. Aktuella insatsområden är reservkraftförsörjning, fortifikatoriskt skydd, reservmateriel och redundans. Anslaget nyttjas både till större projekt initierade av myndigheten, men kan även tilldelas aktörer som själva initierar projekt eller åtgärder som uppfyller syftet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset