Publicerad 18 mars 2021

Händelsestyrd tillsyn

Tillsynsmyndigheten bedömer tillsynsbehovet utifrån kommunens ärendesystem/tidsregistrering och tidigare erfarenheter.

I denna del räknas bland annat ansökningar och klagomål. Myndigheten behöver ha resurser för den händelsestyrda tillsynen, utan att det tar resurser till exempel från den styrda tillsynen.

Genom digitaliserade system och samverkan mellan kommuner kan myndigheterna nå effektivare processer och på sikt minska tidsbehovet för olika moment. Projektet Serverat är ett exempel där man börjat jämföra och fastställa vilka krav som ingår för att ge restaurangtillstånd. Tiden påverkar vilka tillgängliga resurser kommunen får över för annan tillsyn.

Enklare företagande med Serverat

Projektinriktad tillsyn (behovsprioriterad tillsyn) under ett år kan leda till mer händelsestyrd tillsyn följande år. En avloppsinventering behöver till exempel mer handläggning första än andra året.

Kartläggning av händelsestyrd tillsyn

Här görs en skattning av behovet, till exempel tid för klagomålsärenden, anmälningsärenden och remisser från myndigheter.

Övning 3: Skatta händelsestyrd tillsyn

Frågor ni kan ställa er vid kartläggning

  1. Lagstiftning: Vilka lagkrav finns på hur ärendena ska hanteras? Behov av skyndsam hantering? Vad får tar mer tid att hantera (samråd etcetera)?
  2. Erfarenhet: Vilka rutiner har vi, hur stor är tidsåtgången för att hantera dessa ärendegrupper? Hur används tiden?
  3. Omvärldsbevakning: Lokala servicekrav? Finns rapporteringskrav, deadlines eller gjorda inventeringar som leder till större resursbehov när ansökningar kommer in nästa år? Hur prioriterade är frågorna för politiken idag?

Avgiftsnivåer

För att ta fram schablontider för händelsestyrd tillsyn har SKR tagit fram begreppet "avgiftsnivåer". Det går ut på att kommunen klassar de olika ärendetyperna av händelsestyrd tillsyn i olika komplexitetsgrad från enkel till svår, och sedan tidsätts avgiftsnivåerna av kommunen. Meningen är att avgiftsnivåerna ger tydlighet och likvärdighet mellan ärenden med samma komplexitet, oavsett ärendetyp.

Avgiftsnivåerna används i taxebilaga 1

Övning 2b: Avgiftsnivåer

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.