Publicerad 13 juni 2023

Underlag för taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Kommunen kan med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Mot bakgrund av att tillsynsområdet är nytt och att behovet av kompletteringar kan förväntas variera innan avfallshanteringsplanerna kan godkännas kan det finnas fördelar med att ha timavgift både för tillsyn och prövning av godkännande av avfallshanteringsplanerna.

Timavgiften bör kunna vara den samma som på miljöområdet. Finns erfarenhet som möjliggör schablonavgift för godkännande av avfallshanteringsplanen kan det underlätta hanteringen. Taxan bör kunna utformas som taxan på miljöområdet vad gäller till exempel vilka moment som är avgiftsbelagda. I SKR:s underlag för taxa enligt LÅFF anges att minsta handläggning tid (en halvtimme) endast tillämpas vid tillsyn, inte vid fastställande av avfallshanteringsplan.

Fullmäktige kan, om det behövs, delegera till ansvarig nämnd att fatta beslut om indexuppräkning av taxan. En formulering motsvarande den i SKR:s underlag till miljöbalkstaxa kan då införas.

Föreskrifter om taxa

Text markerad med fet stil i bestämmelserna ska bytas ut och anpassas till kommunens egna förutsättningar.

Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver XX kommun följande:

1 § För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nedlagd handläggningstid med XX kr timme.

2 § För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid med XX kr/timme.

3 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

Timavgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn. För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

4 § Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

5 § Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

6 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

8 § Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

9 § Denna taxa gäller från och med den XX XX 20XX.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.