Publicerad 10 juli 2023

Underlag för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna 

SKR har tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för de regelverk som kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder ofta ansvarar för.

SKR:s underlag är inget normalförslag med ställningstagande till för vilka ärendetyper som beslutanderätten bör delegeras. Det är inte heller ett ställningstagande i fråga om vilka frågor som ska ligga på miljö- och hälsoskyddsnämnden utan det förutsätts kommunen ha tagit ställning till genom sitt reglemente.

Underlag för delegationsordning enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg

Kommunen har tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har anordningar för mottagning av avfall i fritidsbåtshamnar och att dessa stämmer överens med regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. SKR har tagit fram underlag för delegationsordning som kan användas av berörda kommuner.

Delegationsordningen kan inordnas i den delegationsordning som omfattar nämndens övriga verksamhet (miljöbalken med mera) eller utgöra ett eget dokument. Delegationsordningen behöver innehålla delegation för ordföranden i brådskande fall och uttryckligen ange att den inte omfattar ärenden som är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Beslut som fattas av ordföranden med stöd av sådan delegation ska alltid anmälas till nämnden. Vilka övriga beslut som ska anmälas till nämnden behöver framgå.

Underlag för delegationsordning enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (Word) Word, 66 kB.

Så tar du fram en delegationsordning utifrån SKR:s underlag

Delegering av ärenden inom miljönämndens verksamhet (Word) Word, 99 kB.

Versionshistorik och förteckning över korrigeringar av underlaget

Beslut om delegationsordning fattas av nämnden utifrån det underlag som förvaltningen har tagit fram. SKR:s underlag kan utgöra grund för en delegationsordning, som dock behöver anpassas till lokala förhållanden.

För att ta fram ett underlag behöver nämnden ta reda på vilka områden som nämnden i kommunen ska arbeta med enligt lagstiftningen eller kommunens reglemente. Alla områden som finns med i SKR:s underlag kanske inte omfattas av nämndens ansvar i din kommun. Kanske tar SKR:s underlag inte med alla ansvarsområden din nämnd har ansvar för. I delegationsordningen behöver nämnden även ta ställning till vilken funktion som ska ha delegation i olika typer av beslut och för vilka beslut delegation är ändamålsenlig och lämplig av andra skäl.

Vägledning om delegering, bakgrund och ställningstaganden

Delegering, vägledning

Innan du påbörjar arbetet med att ta fram en delegationsordning bör du sätta dig in i de överväganden och ställningstaganden som SKR gjort i arbetet med underlaget för delegationsordning.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.