Publicerad 7 september 2023

Frågor och svar, ekonomiskt bistånd till den som ska utvisas

 • Hur länge har personer som fått avslag på sin asylansökan rätt till boende och ekonomiskt stöd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA)

  Från den 1 juni 2016 gäller att asylsökande vuxna utan barn som regel förlorar rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA när de får ett beslut om av- eller utvisning och beslutet börjar att gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Undantag görs om det är uppenbart oskäligt.

  Barn samt vuxna som bor med barn som de är vårdnadshavare för, har rätt till bistånd enligt LMA även efter att utvisningsbeslutet börjar gälla eller tidsfristen för frivillig avresa går ut. Barn och barnfamiljer som håller sig undan verkställighet av ett av- eller utvisningsbeslut har dock inte rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

 • Kan vuxna personer utan barn som förlorat rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA återfå detta bistånd?

  Vuxna personer som inte bor med barn kan få tillbaka boende och stöd enligt LMA om Migrationsverket eller en domstol inhiberar (stoppar) verkställigheten eller beviljar en så kallad ny prövning av frågan om uppehållstillstånd.

  Detta kan ske i undantagsfall om det kommit fram nya omständigheter som innebär att personen inte kan återvända till hemlandet.

 • Har kommunen en skyldighet att ge ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till den som fått avslag och ska utvisas?

  Alla personer som vistas i en kommun har rätt att ansöka om bistånd och få sin ansökan prövad.

  Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för kommunen att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte heller för att undgå en akut nödsituation, till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning. (HFD 2017 ref. 33)

  Kommunen får dock ge bistånd i dessa fall, om den önskar. Sådant bistånd ges med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Beslut enligt denna bestämmelse kan inte överklagas.

  Högsta förvaltningsdomstolens dom rör en kvinna med barn. I väntan på vägledande avgöranden gör SKR tolkningen att samma resonemang kan föras även när det gäller bistånd till vuxna utan barn som förlorar biståndet från Migrationsverket när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla eller tidsfristen för frivillig avresa går ut. Dessa personer förlorar boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket oavsett om de håller sig undan eller inte.

 • Vad gäller i fråga om ekonomiskt bistånd enligt SoL till andra personer som vistas i landet illegalt, som inte är eller har varit asylsökande?

  Högsta förvaltningsdomstolens resonemang gäller personer som sökt uppehållstillstånd/asyl och fått avslag på ansökan, det vill säga dem som skrivits in i Migrationsverkets mottagningssystem och därigenom omfattas av personkretsen i LMA (1 §).

  Domen blir inte aktuell vid prövning av bistånd till personer som inte sökt uppehållstillstånd i Sverige eller EU-medborgare som vistas i landet utan uppehållsrätt. Personer som vistas i landet illegalt har dock som regel inte rätt till ekonomiskt bistånd annat än för att undgå en akut nödsituation.

 • Vad kan bistånd för att undgå en akut nödsituation omfatta?

  Det finns inte reglerat vad så kallat akut nödbistånd kan bestå av. Det är dock fråga om ett tillfälligt bistånd för akuta åtgärder så att den enskilde kan undvika nöd, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

  En individuell bedömning görs i varje enskilt fall, det kan till exempel vara fråga om tak över huvudet enstaka nätter eller mat för dagen.

 • Får socialtjänsten lämna uppgifter till Migrationsverket eller polisen angående personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om av- eller utvisning?

  Om bland annat polisen eller Migrationsverket begär uppgifter om en utlännings personliga förhållanden är socialnämnden skyldig att lämna uppgifterna om de behövs för att bland annat avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. JO anser att det i sådana fall inte finns något utrymme för socialtjänsten att göra en egen bedömning av barnets bästa i det enskilda fallet.

  Anmälan till JO mot socialtjänsten inom samtliga stadsområdesförvaltningar i Malmö kommun samt Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd (PDF)

  På grund av reglerna om sekretess som gäller för uppgifter inom socialtjänsten kan socialtjänsten normalt inte på eget initiativ lämna uppgifter till Migrationsverket eller polisen om personer som till exempel sökt ekonomiskt bistånd.

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.