Publicerad 7 november 2023

Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd inom habilitering, rehabilitering samt vård- och behandling. Regionerna och kommunerna inom respektive region ansvarar för att erbjuda hjälpmedel till den som är bosatt i regionen.

När medicintekniska produkter är individuellt utprovade och förskrivna till en person benämns de som hjälpmedel. De är produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för att bedöma behov av insatser, prova ut, informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta, det vill säga förskrivningsprocessen.

Eftersom hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården behöver den som förskriver hjälpmedel känna till och ta hänsyn till ett flertal författningar och bestämmelser bland annat patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen, lagen om medicintekniska produkter med flera. Hjälpmedel förskrivs av både regioner och kommuner.

Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, audionom och synpedagog.

Sjukvårdshuvudmännen har politiskt beslutat lokala regelverk som innefattar både vilka medicintekniska produkter som är tillgängliga för förskrivning, vilka som får förskriva dessa samt vilka egenavgifter som patienten får betala vid lån av hjälpmedel. Vilket utbud som är tillgängligt varierar över landet.

Samverkan mellan regioner och kommuner

Regionerna och kommunerna har ofta en långsiktigt sammanhållen samverkan i hjälpmedelsområdet. Vanliga samverkansformer är gemensam nämnd, samverkansavtal och kommunal förbund. Samverkansformerna bygger på att alla parter har insyn och möjlighet att påverka för att sjukvårdshuvudmannen ska kunna erbjuda hjälpmedel.

Mellan regionerna

Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egna hemregion. Avtalet omfattar bestämmelser om när en hemregion ersätter en vårdregion som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Riksavtal för utomlänsvård

Samverkan mellan hjälpmedelsverksamheter

Hjälpmedelschefsnätverket har tagit fram material för stöd och vägledning som till exempel "Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman" och vägledningar kring MDR och hjälpmedel.

Hjälpmedelschefsnätverket

Rapport om förskrivning av hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättning kan idag i större utsträckning använda ordinarie produkter som hjälpmedel, till exempel surfplattor, dator, appar. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen har kartlagt och analyserat sjukvårdshuvudmännens hantering av konsumentprodukter som hjälpmedel.

Vårdanalys rapport om förskrivning av hjälpmedel

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en förutsättning för en säker förskrivning och hantering av hjälpmedel. Socialstyrelsen nationella handlingsplan 2020-2024 för ökad patientsäkerhet ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och sjukvården är komplex – både människa, teknik och organisation påverkar det dagliga arbetet. Handlingsplanen ska stödja och samordna arbetet i landet. En god vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Patientlagen

Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienten ska få information om de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning. När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Patientlagen SKR

Patientlag Riksdagen

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.