Publicerad 12 mars 2024

Nationell läkemedelsstrategi

Den nationella läkemedelstrategin ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. SKR och regeringen har tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet tagit fram den nationella läkemedelsstrategin.

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har funnits sedan 2011 och syftar till att skapa en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet.

Den nationella läkemedelsstrategin för 2016-2018 har visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Till strategin knyts en handlingsplan som revideras årligen. Handlingsplanen för 2018 innehåller 21 pågående aktiviteter som är fördelade på tre målområden. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Handlingsplan 2018, Läkemedelsverket (PDF) Pdf, 843 kB.

En högnivågrupp driver arbetet

Arbetet med läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande, en representant från regioner samt representanter från:

 • SKR
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Folkhälsomyndigheten
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Sveriges Apoteksförening
 • Sveriges läkarförbund
 • Vårdförbundet
 • Sveriges Farmaceuter
 • Funktionsrätt Sverige

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Susanna Eklund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.