Publicerad 9 april 2021

Överenskommelse läkemedelskostnader 2021

Formerna för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är för närvarande föremål för översyn. Utformningen och upplägget från 2020 års överenskommelse gäller även för 2021.

Parterna, staten och SKR, är under den tid som översynen pågår, eniga om vikten av att bibehålla ett nationellt prissättningssystem för läkemedel och av att ha så långsiktiga förutsättningar som möjligt innan nya former för finansiering, subvention och prissättning är på plats.

Det innebär bland annat att inga återbäringsavtal för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska tecknas mellan enskilda regioner och läkemedelsföretag under 2021. Avtal framtagna inom ramen för regionernas gemensamma samverkan kring läkemedel eller avtal efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, påverkas inte av denna restriktion.

Överenskommelse staten och SKR om läkemedelsförmånen 2021

Läkemedelsprognosen för 2021

Överenskommelsen har fastställts genom att regionerna har accepterat Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos som basen för ersättningen, både för förmånskostnaderna samt för läkemedel vid behandling av hepatit C. För 2021 gäller prognosen som fastställdes i oktober 2020.

SKR har haft möjlighet att löpande följa prognosarbetet och lämna synpunkter. I det arbetet medverkar sakkunniga från flera regioner.

Överenskommet belopp 2021

Ersättningen för 2021 omfattar totalt 33 444 miljoner kronor varav läkemedelsförmånerna utgör 31 400 miljoner kronor och läkemedel för behandling av hepatit C 424 miljoner kronor. Utöver detta får regionerna som tidigare 1 620 miljoner kronor för vissa andra ersättningar, bland annat för vissa förbrukningsartiklar, dostjänsten, överföringar till slutenvård med mera. Ersättningsnivån är 1 739 miljoner kronor högre än för 2020.

Överenskommet belopp 2021 (miljoner kronor)

Överenskommet belopp 2021 (miljoner kronor)


Överenskommet belopp 2021 (miljoner kronor)

Läkemedelsförmånen

31 400

Övrigt

1 620

Hepatit C

424

Totalt

33 444


I ersättningsmodellen ingår precis som tidigare år en vinst- och förlustmodell som utlöses om det årliga utfallet avviker med mer än 3 procent.

Huvuddelen av bidraget 33 432,9 miljoner kronor betalas ut till regionerna.

Statsbidraget minskas med 7 miljoner kronor som för regionernas räkning istället utbetalas till SKR för vidareförmedling till E-hälsomyndigheten. Detta avser regionernas nyttjande av System för sortiments- och leveransinformation, SOL, för dosdispenserade läkemedel.

På motsvarande sätt minskas statsbidraget med preliminärt 4,1 miljoner kronor som för regionernas räkning utbetalas till SKR för vidareförmedling till International Horizon Scanning Initiative, IHSI. Detta avser regionernas del av kostnaden för Sveriges deltagande i ett långsiktigt internationellt samarbete om horisontspaning på nya läkemedel.

I avvaktan på att ett nytt regelverk för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel finns på plats ska staten och regionerna dela på utfallet av den återbäring som gemensamt framtagna avtal inom ramen för regionernas samverkan och Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets arbete resulterar i. För 2021 innebär det att regionerna kommer kunna tillgodoräkna sig 60 procent av återbäringen och resterande 40 procent tillfaller staten.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset