Publicerad 13 april 2021

Fler eftervårdsbesök och ökad bemanning inom förlossningsvården 2020

Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas redovisning 2020” redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

Uppföljningen av regionernas arbete inom satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård visar på fortsatt förbättrade resultat. Detta trots att covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnorna som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Flera hundra satsningar inom regionerna

Under 2020 har regionerna bedrivit 411 olika insatser inom ramen för satsningen. I rapporten lyfts flera av dem i detalj som goda exempel. Insatsernas områden är breda; att förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador, stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning. Många rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020

Satsningens målområden med förbättrade resultat 2020:

  • Minst 574 tjänster tillsattes med hjälp av medel från satsningen. Framför allt har barnmorskor anställts (37 procent av samtliga tjänster), följt av undersköterskor (25 procent) och sjuksköterskor (16 procent).
  • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad III & IV), vid icke-instrumentell förlossning, har minskat sedan 2015. En förbättring noteras även jämfört med 2019. På nationell nivå innebär det att närmare 550 färre kvinnor drabbades av allvarliga bristningar 2020 jämfört med 2015.
  • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt mellan 2019 och 2020. På nationell nivå innebär det att nästan 7 500 fler kvinnor var på eftervårdsbesök år 2020 jämfört med 2015. Deltagandet har ökat mest bland de kvinnor som tidigare gick i lägst utsträckning. Andelen kvinnor födda utanför Sverige som varit på eftervårdsbesök har ökat från knappt 70 procent år 2015 till 83 procent år 2020.
  • Andelen kvinnor som är nöjda med sin förlossning har ökat från drygt 70 procent 2015 till 73 procent 2020. Andelen något lägre än 2019, möjligen till följd av de begränsningar som pandemin inneburit.

Graviditetsenkäten lanserades 2020

Under 2020 har satsningen lanserat Graviditetsenkäten och under de första tre månaderna nåddes nära 70 000 kvinnor. Graviditetsenkäten är en nationell enkät i tre delar, riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten, som presenteras första gången under våren 2021, ger regionerna ett viktigt underlag för att fortsätta utveckla hela vårdkedjan inom mödrahälso- och förlossningsvård.

Information om Graviditetsenkäten

Fakta

Sedan 2015 pågår en satsning på Kvinnors hälsa och förlossningsvården genom flera överenskommelser mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR