Publicerad 23 maj 2022

Delarenor inom "Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående"

Inom arbetsområdet ”Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående” finns de av Kraftsamlingens delarenor som inriktas mot att ge individer förutsättningar för att må och fungera bra. I detta ingår exempelvis frågor som NPF i skolan, ofrivillig ensamhet bland äldre och egenvård för psykisk hälsa.

Delarenorna är tänkta att fungera som arbetsgrupper och plattformar för att stärka arbetet inom ett område och ska fungera som komplement och stöd till de som redan verkar inom ett område. Delarenan styrs gemensamt av de som medverkar och medverkan sker på eget mandat.

Inom området "Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående" startas sju delarenorna upp. Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Frågeställningar och inriktning kommer att vidareutvecklas tillsammans med deltagande aktörer.

Pågående delarenor

Huskurer för psykisk hälsa

Hur kan vi utveckla och sprida egenvårdsråd för psykisk hälsa? På samma sätt som enkla tips och knep om hur vi kan skapa och skydda vår fysiska hälsa har spridits från generation till generation måste vi identifiera vilka motsvarande råd som finns för den psykiska hälsan. Vilken motsvarighet till ”tvätta händerna ofta i förkylningstider” finns för att minska risken för nedstämdhet? Delarenan "Huskurer för psykisk hälsa" syftar till att sprida kunskap om hur psykiska besvär kan förebyggas genom enkla åtgärder i vardagen.

Delarenans arbetsområden:

  • Sammanställa och sprida de viktigaste huskurerna för psykisk hälsa
  • Process för att kvalitetssäkra egenvårdsråd för psykisk hälsa
  • Sammanställa befintliga källor och material för egenvårdsråd för psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk hälsa: Fem huskurer för psykisk hälsa

Handslagsdokument

Ett handslagsdokument är en överenskommelse inom delarenan. En gemensam problemformulering, en målbilden för arbetet samt arbetsplan. Allt formulerat av delarenans parter.

Handslagsdokument: Huskurer för psykisk hälsa (PDF) Pdf, 1 MB.

Fungerande skolgång för barn och unga med NPF

Hur skapar vi förutsättningar för en fungerande skolgång för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Skolgången är för barn och unga med NPF-diagnos många gånger problematisk, med lägre måluppfyllelse och högre grad av problematisk frånvaro än andra elever. Elever med NPF-diagnos riskerar att helt slås ut från skolan, vilket medför stora risker och stor utsatthet på både kort och lång sikt. Delarenan "Fungerande skolgång för barn och unga med NPF" syftar till att samla kunskap och erfarenhet för att bidra till att skapa en skola som är anpassad för alla elever.

  • Sammanställa material/metoder för att stärka elevers delaktighet
  • Sammanställa material/metoder för att stärka relation mellan skola och hem
  • Utveckla och sprida centrala budskap för arbete NPF i skolan

Handslagsdokument: Fungerande skolgång för barn och unga med NPF (PDF) Pdf, 1 MB.

Hälsofrämjande digitalt liv

Hur kan vi hjälpa människor att ha ett hälsofrämjande digitalt liv, i fråga om exempelvis tillgänglighet? Samhället digitaliseras inom allt fler områden, och med förändrade levnadsvanor kommer nya möjligheter och risker för vår hälsa att uppstå. Då det varken är önskvärt eller möjligt att hindra utvecklingen måste vi aktivt arbete med att reducera risker och främja positiva utvecklingslinjer för att skydda befolkningens psykiska hälsa.

Delarenans arbetsområden:

  • En analys avseende för- och nackdelar med hur en ökande digitalisering påverkar den psykiska hälsan.
  • Löpande samordning/bevakning av området digitala lösningar för psykisk hälsa.
  • Utforma en övergripande strategi och ett kunskapsunderlag för digitala lösningar för psykisk hälsa.

Handslagsdokument: Hälsofrämjande digitalt liv (PDF) Pdf, 968 kB.

Rusta barn och unga

Delarenan Rusta barn och unga arbetar mot den gemensamma målbilden att öka motståndskraften hos barn och unga vad gäller livets krav och påfrestningar. Delarenan har enats om att jobba med följande initiativ:

1. Föräldraskapsstöd
2. Barn och ungas delaktighet och inflytande
3. Förebyggande arbete i skola och förskola

Från teori till praktik i coronatider

Vad kan vi göra för att minska den etiska stress som kan uppstå exempelvis inom sjukvården?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.