Publicerad 18 maj 2022

Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående

Människors möjligheter att möta krav och påfrestningar i livet beror i hög grad på vilka verktyg, stöd och skyddsfaktorer de har tillgång till. En del av Kraftsamlingens arbete är därför inriktat på att rusta individer genom att stärka främjande och förebyggande insatser.

Att stärka det förebyggande och främjandet arbetet är viktigt av flera skäl. Det kan dels minska de negativa konsekvenser som krav och påfrestningar har på välmående och funktion, dels förhindra dessa leder till allvarligare konsekvenser, som exempelvis sjukskrivning. Det förebyggande och främjande arbetet måste inriktas mot alla åldersgrupper, eftersom människor möter olika krav och påfrestningar i livets olika skeden.

Det finns totalt nio delområden (A-I) inom de tre övergripande arbetsområden (1-3).

Arbetsområdet Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående har följande delområden:

D. Ökad motståndskraft mot livets påfrestningar i alla åldrar.

E. Ett utbildningssystem som för ihop samhällets och individens behov.

F. Ett samlat ändamålsenligt erbjudande av främjande och förebyggande insatser.

Delarenor

Utvecklingsarbetet inom arbetsområdet drivs i delarenor. Delarenorna fungerar som arbetsgrupper kopplade till en specifik fråga eller ett specifikt område. Inom arbetsområde ”Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående” har Kraftsamling psykisk hälsa ett antal delarenor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.