Publicerad 5 april 2023

Överenskommelse jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

SKR och regeringen har enats om att under 2023 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 556 miljoner kronor.

Överenskommelsen 2022

Ett antal insatser kopplade till varje område och genomfördes under året av de regionala cancercentrumen (RCC) tillsammans med regionerna. 

Årsrapport Överenskommelsen Jämlik, effektiv cancervård 2022 (PDF) Pdf, 5 MB.

Överenskommelsens innehåll 2023

Regeringen avser att fortsätta avsätta totalt 600 miljoner kronor under 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård. Överenskommelsen omfattar 556 miljoner kronor och övriga medel går till exempel till myndighetsuppdrag och statsbidrag till regionala cancercentrum. Utöver detta avsätts i enlighet med budgetpropositionen för 2023 även 31 miljoner kronor för cancerrelaterade insatser inom ramen för regeringens satsning på kvinnors hälsa.

Överenskommelserna mellan regeringen och SKR är ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i cancerstrategin. Enligt Överenskommelsen ska Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin.

Insatserna i överenskommelsen delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar. Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras.

Överenskommelse Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023 (PDF) Pdf, 483 kB.

1. Prevention och tidig upptäckt

Inom området prevention och tidig upptäckt ryms bland annat insatser med att medverka till att allmänheten får en ökad kännedom om cancerprevention, en särskild insats för att utrota livmoderhalscancer och fortsatt stöd till organiserad prostatacancertestning (OPT).

RCC i samverkan ska också stödja regionernas screeningverksamheter för att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande i hela landet.

2. Tillgänglig och god vård m.m med fokus på patienten

Inom området tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten, är huvudområdena fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF), Insatser inom barncancerområdet, rehabilitering och palliativ vård samt arbete med Min vårdplan.

3. Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Inom kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ska bland annat arbetet med framtagande och revidering av nationella vårdprogram samt utveckling av regimbiblioteket fortsätta. RCC i samverkan ska också stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som Comprehensive cancer center (CCC) och tillsätta en nationell arbetsgrupp inom strålbehandling som ska inleda åtgärder för att utvärdera och samordna Sveriges resurser för strålbehandling, så att dessa används på ett optimalt sätt.

4. Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Området innefattar ett uppdrag till RCC i samverkan att analysera och beskriva vilka möjligheter, utmaningar och konsekvenser utvecklingen av precisionsdiagnostik kan komma att innebära för hälso- och sjukvården samt att tillsätta en nationell arbetsgrupp för cancergenomik.

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

Ekonomi

Fördelning av medel

Antal miljoner

Regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF).

365

RCC för arbetet med SVF som delas lika mellan RCC.

16

SKR (RCC i samverkan) för arbetet med SVF.

10

Arbetet inom barncancerområdet. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

80

Arbetet med att utrota livmoderhalscancer. SKR fördelar medlen genom RCC i samverkan.

25

RCC i samverkan för övrigt nationellt utvecklingsarbete i enlighet med överenskommelsen.

20

RCC för ”övriga insatser” i enlighet med överenskommelsen. Medlen fördelas lika mellan RCC.

9

Screeningområdet. Medlen fördelas till det RCC som är stödjande för screening.

26

Bäckenrehabilitering. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

5

Totalt

556

Nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin från 2009 utgör grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige. År 2018 togs den långsiktiga inriktningen för framtidens cancervård fram som fokuserar på arbetet fram till år 2025, men har också en vision och ett antal mål med en ännu längre tidshorisont.

Den långsiktiga inriktningen lyfter liksom cancerstrategin vikten av att förebygga och tidigt upptäcka cancer, patientens ställning och jämlikhet i vården, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning samt organisation och ledarskap.

Under 2021 lanserade EU en cancerplan. EU:s plan mot cancer syftar till insatser mot cancer i alla stadier. Planen ligger väl i linje med den svenska cancerstrategin.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Berg Roos
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.