Publicerad 11 mars 2021

Överenskommelse, cancervård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 500 miljoner kronor.

Överenskommelsens innehåll

Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Av dessa omfattar överenskommelsen 500 miljoner kronor. Överenskommelserna mellan regeringen och SKR är ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i cancerstrategin.

Överenskommelse Jämlik och effektiv cancervård 2021 (PDF) Pdf, 419 kB.

Enligt Överenskommelsen ska RCC i samverkan ska vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin. Ramarna för arbetet sträcker sig därmed till år 2023 medan de årliga insatserna som genomförs vidareutvecklas och anpassas årligen för att möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden samt för att säkerställa att cancerstrategin förnyas och hålls relevant.

Insatserna i överenskommelsen delas in i tre områden som motsvarar cancerstrategins delar:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021-2023. Inom området prevention och tidig upptäckt ska RCC i samverkan påbörja genomförandet av en plan för att förebygga cancersjukdom, stödja hälso- och sjukvården i att öka kunskapen om symtom och fynd som kan innebära förhöjd cancerrisk, fortsätta att stötta regionernas arbete med organiserad prostatacancertestning, stödja återstart av regionernas screeningverksamhet och stödja regionernas införande av screening av tjock- och ändtarmscancer.

Inom området tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten, är de två huvudområdena arbete med standardiserade vårdförlopp och barncancer. Insatserna är en fortsättning på det arbete som bedrevs under 2020. Dessutom har insatser inom rehabilitering och palliativ vård har dessutom tillkommit i årets överenskommelse.

Inom området kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ryms i överenskommelsen insatser för att fortsatt arbeta med kunskapsstöd och kunskapsimplementering i cancervården, t.ex. nationella vårdprogram, uppföljning av läkemedelsanvändning och utbildningsinsatser.

Ytterligare insatser är till exempel att analysera i vilken utsträckning cancervården har påverkats till följd av pandemin och hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har påverkats.

Vidare ska RCC samverkan beskriva vilka utmaningar och konsekvenser framstegen inom precisionsmedicin har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården samt bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet genom samarbeten med befintliga intressenter och initiativ inom cancerforskningen.

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

370 miljoner

Stimulansmedel till regionerna för fortsatt införande av det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp.

9 miljoner

Till SKR för Regionala cancercentrum i samverkans (RCC) arbete med att ge nationellt stöd till RCC och regionernas införande av standardiserade vårdförlopp.

16 miljoner

För regionalt stöd genom RCCs stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete.

80 miljoner

För arbetet inom barncancerområdet. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

25 miljoner

Till RCC och SKR för övrigt nationellt och regionalt utvecklingsarbete avseende nationella vårdprogram, regimbiblioteket, läkemedelsuppföljning, patientkontrakt, kompetensförsörjning, forskning m.m.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset