Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

På vilket sätt är hälso- och sjukvårdspersonalens åtkomst begränsad till en försäkringsmedicinsk utredning?

Det har införts restriktioner i patientdatalagen (2008:355) för åtkomst till utlåtandet och överlämnade handlingar från Försäkringskassan. Orsaken är att det försäkringsmedicinska utlåtandet och föregående utredning inte är hälso- och sjukvård och saknar behandlingssyfte och för att Försäkringskassan ansvarar för att relevant underlag lämnas till den region eller annan vårdgivare som ska utföra en försäkringsmedicinsk utredning.

Eftersom en försäkringsmedicinsk utredning inte utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska regionen, eller annan vårdgivare som utför försäkringsmedicinska utredningar, se till att utlåtandet och annan tillhörande dokumentation inte är tillgänglig elektroniskt för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos vårdgivaren. Det gäller exempelvis för journalanteckningar som är upprättade i samband med utredningen.

Den som utför den försäkringsmedicinska utredningen får inför eller under själva utredningen inte söka efter information om den försäkrade i patientjournaler som förs hos en annan vårdenhet, eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare. Allt relevant underlag för utredningen ska lämnas av Försäkringskassan.

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar både med försäkringsmedicinska utredningar vid en FMU-enhet och med hälso- och sjukvård vid en vårdenhet hos samma företag är dock behörig att få elektronisk åtkomst till uppgifter om den försäkrade som dokumenterats vid FMU-enheten. Däremot inte till journaluppgifter om den försäkrade som finns hos vårdenheten, så länge utredningen pågår. Samma sak gäller för personal som arbetar vid en vårdenhet men samtidigt inom den process som den försäkringsmedicinska utredningen genomförs. Sådan personal ska kunna få behörighet till elektronisk åtkomst av uppgifterna i AFU-processen, däremot inte till patientjournaler om samma försäkrad vid vårdenheten.

Kvalitetssäkring av försäkringsmedicinska utredningar

Personal vid en annan organisatorisk enhet hos en region eller vårdgivare får dock ha elektronisk åtkomst till försäkringsmedicinska utlåtanden och andra tillhörande handlingar om uppgifterna behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten eller för administration, planering m.m. av verksamheten. Det förutsätter att personalen har fått i uppdrag av utföraren att utföra sådana arbetsuppgifter och erhållit sådan behörighet i IT-systemen.

Begränsningen av behörigheten för den personal som utför försäkringsmedicinska utredningar gäller oavsett för vilket syfte som den försäkrades uppgifter behandlas (se föregående stycke).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR