Publicerad 18 mars 2021

Ledningar i kommunal mark

Kommunen måste ställa krav på den som nyttjar kommunal mark för ledningsdragning.

Kommunal mark utnyttjas för att dra fram samhällsviktig infrastruktur i form av ledningar. Det rör sig såväl om kommunens egna som kommunala och privata bolags ledningar.

Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän platsmark. Det är i de flesta fall såväl önskvärt som ändamålsenligt att dessa utrymmen används. När en ledning ska grävas ner i en gata eller annan allmän plats, måste såväl kommunens, allmänhetens som övriga ledningsägares intressen och behov beaktas och i möjligaste mån tillgodoses. Kommunen måste därför ställa krav på den som nyttjar marken.

SKR:s styrelse har fattat beslut om ett förslag till markavtal och om förbundets syn på ledningsrätt i allmän platsmark.

Förslaget till markavtal är ett normalavtal som är tänkt att fungera som checklista och inspiration och som underlag för lokala förhandlingar.

Styrelsens beslut (PDF) Pdf, 158 kB.

Markavtal (Word 97) Word, 50 kB.

Förslaget till markavtal utgår från den överenskommelsen om grundläggande principer för förläggning av ledningar i allmän platsmark som SKR träffade med branschorganisationerna Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Svenska Gasföreningen i augusti 2008.

Överenskommelse (PDF) Pdf, 190 kB.

I samband med arbetet med avtalsförslaget gjordes en utredning som syftade till att finna en ersättningsmodell för reglering av kommunernas merkostnader för att det finns kablar och ledningar i gatumark eller annan allmän platsmark. Utredningens förslag har inte lett till någon överenskommelse om en ersättningsmodell men kan utgöra underlag vid lokala förhandlingar.

Kommunernas merkostnader (PDF) Pdf, 239 kB.

Den som ska gräva eller utföra andra arbeten i mark måste ha koll på om det finns ledningar i på platsen. Ledningskollen.se är en tjänst som hjälper den som ska gräva att komma i kontakt med den som äger ledningar som berörs av arbetet.

Ledningskollen kan även användas vid projektering, planering och för att samordna grävarbeten.

Ledningskollen (nytt fönster)

Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagen innebär bland annat att den som ska bygga ut bredbandsnät får rätt att nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andras bygg- och anläggningsprojekt. Alla kommuner, regioner och kommunala bolag som ansvarar för ledningsburen infrastruktur berörs av de nya reglerna och behöver bland annat ta ställning till hur de ska uppfylla informationskraven.

Cirkulär 16:39 – Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnadsportalen, PTS

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset