Publicerad 24 juni 2024

Baskontoplan kommuner, Kommun-Bas

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. Den finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Nyheter i Kommun-Bas 25

Jämfört med den tidigare versionen ”Kommun-Bas 24” innehåller ”Kommun-Bas 25” främst förtydliganden i beskrivningar av konton. Ändringarna finns kommenterade i dokumentet samt förtecknade i en ändringstabell i slutet av ”Kommun-Bas 25”.

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras i Kommun-Bas. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med baskontoplanen som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de behov och förhållanden som råder i den egna kommunen.

Instruktioner för uppgiftslämnare från kommuner till Räkenskapssammandraget RS, SCB

Kontokoppling – Idéskrift Noter

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har publicerat en idéskrift med förslag på uppställning av noter till årsredovisningen:

Noter – exempel och kommentarer 2023, RKR

Kopplat till idéskriften har SKR tagit fram en sammanställning över kontokopplingar mellan baskontoplanen Kommun-Bas och respektive förslag till not i årsredovisningen avseende resultat- och balansräkning. Sammanställningen återfinns i Excelfilen nedan.

Kontokopplingarna i noterna är inte normerande utan endast ett förslag som är tänkt att utgöra ett stöd i arbetet.

Notexempel för Resultat- och Balansräkning 2023 (Excel) Excel, 42 kB.

Bakgrund till Kommun-Bas

År 1995 gav Svenska Kommunförbundet ut en normalkontoplan för kommuner, ”Kommun-Bas 95”. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar. Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

SKR arbetar tillsammans med en grupp representanter från några kommuner med att årligen uppdatera och utveckla baskontoplanen.

Uppdateringar i juni varje år

Uppdateringen inför kommande år släpps i juni för att ge möjlighet att ta hänsyn till ändringarna i budgetarbetet och inför det kommande redovisningsåret.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.