Publicerad 23 september 2021

Uppföljning av primärvård

Uppföljning är ett medel i styrningen som rätt formulerad kan bidra till kvalitetsförbättring. Som stöd har SKR tillsammans med regionerna tagit fram vägledningar, både löpande- och fördjupad uppföljning, som utgångspunkt för regionens eget beslut om metod och form för uppföljning av primärvård.

Primärvården är konkurrensutsatt med en mångfald utförare. Ur ett huvudmannaperspektiv finns i varje region ett behov av svar på vårdens kvalitet och vårdgivarnas följsamhet till ställda krav och mål.

Modell för Primärvårdsuppföljning

PrimärvårdsUppföljning är en modell för dialogbaserad verksamhetsuppföljning som svarar dels mot regionledningens krav på uppföljning av resultat och kvalitet, dels verksamhetens behov av stöd för egen kvalitetsutveckling. Modellen är dels anpassad till att:

  • stödja utvecklingen mot nära vård,
  • influerad av debatten om värdet av en mer tillitsbaserad styrning.

Rapporten ger också förslag på datakällor som grund för dialogen om möjlig kvalitetsutveckling. Förutsättningarna för uppföljning av primärvård har stärkts genom förbättrad tillgång till data och nationella kvalitetsindikatorer, bland annat genom införande av PrimärvårdsKvalitet.

PrimärvårdsUppföljning grundar sig i ett vetenskapligt arbete och är framtagen av SKR i samråd med vårdvalsnätverket och en referensgrupp med vetenskaplig och praktisk förankring i uppföljningsarbete.

Primärvårdsuppföljning, webbutiken

Fördjupad uppföljning av primärvård

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

Modell för fördjupad uppföljning och kontroll av vårdgivare, webbutiken

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR