Publicerad 6 mars 2024

Revisionsberättelse, rapporter

Revisorerna upprättar obligatoriska dokument för att rapportera sina resultat och bedömningar. SKR har tagit fram mallar som arbetsmaterial till dessa dokument som du kan använda som underlag och anpassa efter eget behov.

Läs gärna informationen innan du börjar ditt arbete med att ta fram en revisionsberättelse och rapporter.

Dokumenten kommunicerar resultat och bedömningar

Revisorerna i kommuner och regioner, kommunalförbund och finansiella
samordningsförbund samt lekmannarevisorer och revisorer i kommunala aktiebolag och andra företag ska upprätta olika dokument för att slutligen kommunicera resultat och bedömningar av granskningen liksom utlåtanden i ansvarsfrågan.
Det handlar om revisionsberättelser och granskningsrapporter, bedömning av delårsrapport samt intygande enligt transparenslagen.

Hur dokumenten upprättas har stor betydelse för att information och bedömningar ska nå fram och kunna användas av mottagaren.

De som granskas i styrelser/direktioner, nämnder och beredningar måste kunna uppfatta hur revisorerna/lekmannarevisorerna bedömer deras verksamhet, styrning och ekonomi, för att få underlag till förbättringar.

Fullmäktige/stämma (motsvarande) behöver tydliga bedömningar och utlåtanden som underlag till sin ansvarsprövning av styrelse/direktioner, nämnder och beredningar.

Medborgare och media kan genom revisorernas och ekmannarevisorernas rapportering få värdefull information om tillstånd och utveckling i verksamheten, styrningen och ekonomin.

Att utforma dokumenten så att de är tydliga och lättillgängliga samtidigt som de är formellt riktiga är av stor betydelse men också en utmaning.

Formella krav, god revisionssed och kommentarer

Formella krav på utformning och avlämnande av revisionsberättelser,
granskningsrapporter mm finns i olika lagstiftningar.

 • Kommunallagen – för kommuner, regioner och kommunalförbund.
 • Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - för finansiella
  samordningsförbund.
 • Aktiebolagslagen.
 • Stiftelselagen – för verksamhetsstiftelser och donationsstiftelser.
 • Lagen om handelsbolag och enkla bolag – för handels- och kommanditbolag.
  2019-02-20 2 (3)
 • Lag om ekonomiska föreningar.
 • Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser, ”transparenslagen”.

I God revisionssed i kommunal verksamhet definieras särskilt revisionsberättelsen i kommun, region och förbund samt granskningsrapporten i kommunala aktiebolag. Revisionsuppdragen och krav på revisionsberättelsen i stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar kommenteras i PM Kommunal revision i stiftelser och övriga företag.

Revision i stiftelser och övriga företagsformer

Eftersträva enhetlighet och tydlighet

En enhetlig utformning av revisionberättelser och rapporter bidrar till läsarens möjlighet att hitta och tolka information och känna igen sig i dokumenten.

Revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Regioner har i sitt arbete med utveckla och fastställa god revisionssed betonat att det är en fördel om revisorernas och lekmannarevisorernas dokument utformas på ett enhetligt sätt över landet. Samtidigt betonar Revisionsdelegationen att det måste finnas utrymme till lokal anpassning för att spegla lokala förhållanden och lämna relevant information i den aktuella situationen.

Revisionsdelegationen eftersträvar därför inte att dokumenten helt standardiseras, men ser ett stort värde i att kommuner, regioner, förbund och företag använder de förlagor som tillhandahålls som ram.

Det är särskilt viktigt att revisorernas uttalanden i ansvarsfrågan (där ett sådant skall göras) är tydliga och att det till exempel tydligt framgår om revisorerna riktar anmärkning till skillnad från att framföra annan kritik. Det är också viktigt att revisorerna i sina motiveringar hänvisar till de grunder som finns i God revisionssed i kommunal verksamhet.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2022

Granskning och rapportering enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser – ”transparenslagen”

Sedan 1 augusti 2005 gäller Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser (2005:590) – vi kallar den här för ”transparenslagen”. Lagen ställer krav på särskild redovisning (öppen och separat) av finansiella förbindelser mellan det allmänna och offentliga företag i vissa situationer. Syftet med reglerna är att underlätta insyn och motverka konkurrensproblem.

Verksamheter som berörs är till exempel kommersiella arenor/hallar, uppdragsutbildning, hamnverksamhet, trafik, avfallshantering och vuxentandvård. Endast ekonomisk och kommersiell verksamhet med en nettoomsättning på mer än 40 miljoner euro för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren kan beröras.

Myndighetsverksamhet ska inte medräknas. Dessa specificerade villkor innebär att flertalet kommuner och regioner och kommunala företag inte berörs av lagstiftningen.

Transparenslagen har uppfattats som svårtolkad och det finns inga närmare föreskrifter till lagen. Det kan innebära svårigheter att bedöma om det föreligger ett krav på en sådan redovisning liksom hur denna i så fall ska upprättas.

Revisorernas granskning

Revisorernas uppdrag (enligt 7§) är att för varje räkenskapsår översiktligt granska om en öppen och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen. Revisorerna ska upprätta en rapport över sin granskning och denna ska lämnas till fullmäktige och styrelsen, på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen.

Revisorerna ska alltså inte intyga räkenskapernas riktighet, vilket inte heller är möjligt i avsaknad för föreskrifter för detta slag av redovisning. Rapporten ska lämnas till fullmäktige och styrelsen senast 30 juni. Den ska inte sändas till någon myndighet, men finnas tillgänglig för Konkurrensverket om de begär att få ta del av den. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet

Arbetsmaterial för egen utformning

SKR erbjuder mallar som underlag för egen utformning av en revisionsberättelse, granskningsrapport, bedömning av delårsrapport samt rapport enligt ”transparenslagen”. Mallarna kan användas i kommuner och regioner, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund, aktiebolag, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar samt handels- och kommanditbolag.

Arbetsmaterialet är utformat för att leva upp till de grundkrav som lagstiftning och god revisionssed ställer samt önskad enhetlighet och tydlighet. För varje dokumenttyp presenteras ett kommenterat exempel som ger vägledning till vad som bör ingå i dokumentet samt visar alternativa formuleringar beroende på situationen, främst i ansvarsprövningen.

Revisionsberättelse kommun och kommunalförbund

Revisionsberättelse med kommentarer (WORD) Word, 51 kB.

Revisionsberättelse kommunalförbund med direktion med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Stiftelse

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Revisionsberättelse förvaltad stiftelse med kommentarer (WORD) Word, 49 kB.

Ekonomisk förening och handelsbolag

Revisionsberättelse ekonomisk förening med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Revisionsberättelse handelsbolag med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Granskningsrapport

Arbetsmallen Granskningsrapport med kommentarer kan användas för aktiebolag som ägs av kommuner, regioner och kommunalförbund att tillämpas med respektive tillämpliga begrepp.

Granskningsrapport med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Bedömning delårsrapport

Bedömning delårsrapport med kommentarer (WORD) Word, 49 kB.

Bedömning delårsrapport kommunalförbund med direktion med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Rapport enligt transparenslagen

Arbetsmall för rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser, med kommentar

Rapport enligt transparanslagen med kommentarer (WORD) Word, 50 kB.

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.