Publicerad 3 juli 2023

Upphandling revisionstjänster

För dig som ska genomföra en upphandling av revisonsjänster har SKR tagit fram en kort information och råd för upphandling av sakkunniga och för upphandling av auktoriserade revisorer till företag. Vilket är två olika tjänster med olika villkor och förutsättningar.

Revisorerna i kommuner, regioner och kommunalförbund samt lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag ska anlita sakkunniga som utför granskning på deras uppdrag.

Aktuellt

Just nu får många kommuner och regioner som vill upphandla sakkunniga frågor från revisionsföretag som hänvisar till Revisorsinspektionens ställningstagande att revisorslagens krav ska gälla för tjänsten som sakkunnigt biträde, när det gäller räkenskapsrevision.

Kontakta gärna SKR om ni får frågor och vill ha råd eller stöd.

Sakkunniga kommunal revision

Revisorerna i kommuner, regioner och kommunalförbund ska enligt kommunallagen anlita sakkunniga. Det ska även lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.

Lagkrav på att kommunala revisorer ska anlita sakkunniga finns inte i stiftelser, föreningar eller övriga företag, men det kan vara lämpligt att anlita sakkunniga även i dessa uppdrag, om verksamheten är omfattande och väsentlig.

Auktoriserad revisor i aktiebolag, stiftelser, föreningar och övriga företag

De kommunala företagen upphandlar den finansiella revisionen som utförs av auktoriserad revisor enligt aktiebolagslagen, stiftelselagen med flera.

Upphandling av finansiell revision i kommunala aktiebolag

SKR har tagit fram nedan information som ett stöd inför för upphandling av finansiell revision i kommunala aktiebolag, det vill säga den granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning som utförs av en auktoriserad revisor. I texten använder vi begreppet kommun som samlande för kommun och region.

Om revision i kommunala aktiebolag

Revisionen i ett kommunalt aktiebolag är tvådelad:

Finansiell revision, det vill säga granskning av räkenskaper, årsredovisning samt styrelses och VD:s förvaltning utförs av en auktoriserad revisor. Revisorn utses av bolagsstämman. Denna granskning regleras i aktiebolagslagen, revisorslagen, ISA¹ samt god revisionssed i Sverige som utgörs av FARs² rekommendationer och uttalanden samt praxis från Revisorsinspektionen och domstolar. Revisorn upprättar revisionsberättelse till bolagsstämman, med uttalande i ansvarsfrågan. Denna PM behandlar upphandling av denna tjänst.

Lekmannarevision, det vill säga granskning av om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig utförs av lekmannarevisorer som utses av fullmäktige. Lekmannarevisorer ska väljas ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen. För lekmannarevisorernas granskning gäller kommunallagen, aktiebolagslagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. I sin granskning ska lekmannarevisorerna anlita sakkunniga som genomför granskning på lekmannarevisorns uppdrag. Lekmannarevisorn upprättar en granskningsrapport till bolagsstämman och till fullmäktige.

Observera att denna information behandlar inte upphandlingen av sakkunniga till lekmannarevisorerna.

¹ISA = International Standard och Auditing, utgiven av International Auditing and Standards Board (IAASB) inom IFAC (International Federation of Accountants).

²FAR är den svenska branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter.

Om upphandling av finansiell revision i kommunala aktiebolag

Grundtjänsten som ska upphandlas är finansiell revision. Tjänsten behöver generellt inte preciseras mer än så eftersom uppdraget är tydligt definierat i aktiebolagslagen.
En viktig och önskad tilläggstjänst i kommunala aktiebolag är krav på den auktoriserade revisorns samverkan med lekmannarevisorerna. För att säkra att det finns utrymme för samverkan behöver denna definieras som en tillkommande tjänst i upphandlingen. Samverkan mellan den auktoriserade revisorn, lekmannarevisorn och dess sakkunnige biträde kan t ex avse avstämningar av granskningsresultat.

Upphandlingen av den finansiella revisionen omfattar ofta samtliga kommunens aktiebolag. Det innebär att upphandlare eller motsvarande behöver inhämta uppgifter för att kunna beskriva objekten, omfattningen, kontaktpersoner m.m. innan kravspecifikation och upphandlingsdokumenten kan upprättas. Volymen på upphandlingen avgör vilken upphandlingsform som ska tillämpas och därmed också tidtabellen för upphandlingen.
Om den sammanlagda volymen på upphandlingen beräknas överstiga tröskelvärdet genomförs upphandlingen med s.k. öppen upphandling.

Avtalstiden för finansiell revision i aktiebolagen fastställs i bolagsordningen. Revisorn utses på bolagsstämman som oftast äger rum på våren. Upphandlingen ska därför genomföras i sådan tid att resultatet kan läggas fram i tid till bolagsstämman för beslut.

Krav vid upphandling av finansiell revision

I upphandling av finansiell revision måste ett särskilt förhållande uppmärksammas. Upphandlad/utsedd revisor (eller revisionsföretag) har ansvar för att utföra en tillräcklig granskning enligt revisorslagen, ISA och god revisionssed samt god revisorssed. Det innebär att revisorn inte får binda sig till ett takpris för granskningen. Förutsättningarna för detta måste framgå i upphandlingsdokumenten. De eventuella volymer i tid eller pengar som anges utgör därmed utgångspunkt för utvärdering, men i praktiken kan utfallet bli annorlunda. Priset som anges kan vara ett årligt beräknat pris baserat på ett normalt räkenskapsår.

Gällande villkor beskrivs också i FAR:s standardavtal ”Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer”.

I upphandlingsdokumenten preciseras dels krav på anbudsgivaren eller företaget, dels krav på tjänsten – bemanning, kompetens, referenser med mera. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad. Teamets erfarenhet av att granska aktuella branscher framhålls ofta som särskilt viktig.

Beslutet lämnas som förslag till respektive bolag inför beslutet att utse revisor på bolagsstämman. Bolagen tecknar därefter avtal som vanligen består av kontrakt, uppdragsbrev, uppdragsbeskrivning och annan hänvisning till upphandlingsdokumenten, FAR:s allmänna villkor samt aktuellt anbud.

FAR allmänna vilkor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.