Publicerad 12 oktober 2021

Social omsorg

Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja och välja om utförare samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val. Förutsättning för att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats.

Kommunen beslutar om valfrihetssystem ska införas

Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

Det vanligaste är att kommunen tillämpar lagen om valfrihetssystem, LOV, en även lagen om offentlig upphandling, LOU, kan bli aktuell.

Information om valfrihetssystem (LOV) och stödmaterial

Likheter och skillnader mellan LOU och LOV

Att utveckla ett valfrihetssystem innehåller olika steg

 1. Politiskt beslut om att ett valfrihetssystem ska införas i regionen
 2. Utforma ett förfrågningsunderlag som innehåller:
  • villkor för att bli godkänd som leverantör,
  • målgrupp, uppdrag, ekonomiska villkor och övriga krav,
  • avtalsmall med affärsmässiga villkor.
 3. Bestäm villkor för att leverantör ska bli godkänd samt andra avtalsvillkor
 4. Annonsera på valfrihetswebben
 5. Granska inkomna ansökningar, godkänna eller avstyrka leverantören och sluta avtal
 6. Informera medborgarna om valbara utförare
 7. Följ upp och kontrollera avtalen

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem i regioner

Valfrihetswebben: annonser för valfrihetssystem i regioner och kommuner

Ickevalsalternativ i valfrihetssystem

I valfrihetssystemen ska det alltid finnas ett fastställt alternativ, så kallat ickevals-alternativ, om till exempel den äldre inte har möjlighet eller inte vill välja vem som ska utföra tjänsten.

Information om ett så kallat ickeval i ett valfrihetssystem

Krav på information till enskilda personer

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar,
lättförståelig och lättillgänglig.

Kommunallagen (2017:725), 8 kap. 18 §

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, 9 kap. 1§

Medborgares möjlighet till insyn

Allmänheten har rätt till viss insyn i den verksamhet som bedrivs, även när den drivs av privata utförare. Regionen behöver därför säkra tillgång till information, som ska ha en koppling till upphandlad tjänst, samt bestämma hur informationen rent praktiskt ska göras tillgänglig för medborgaren.

Kommunallag (2017:725), 5 kap. 3 § - Allmänhetens insyn

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR