Publicerad 12 juni 2024

Ersättningsmodeller, hemtjänst 2024

SKR undersöker årligen ersättningsprinciper och ersättningsnivåer i kommunernas hemtjänst. Sammanställningen baserar sig på enkätundersökning för samtliga kommuner om ersättningsnivåer, modeller och vad som ingår i ersättningen, både vad gäller egenregiverksamheten som för enskild regi, i de fall man har konkurrensutsatt hemtjänsten.

År 2024 har 80 procent av kommunerna besvarat enkäten. Av de kommuner som besvarar enkäten har hälften konkurrensutsatt hela eller delar av hemtjänsten (50 procent), och hälften har all verksamhet i egen regi (50 procent). Av de som konkurrensutsätter hemtjänsten gör merparten, 89 procent, detta enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

I gruppen som konkurrensutsätter verksamhet ersätter ungefär en lika stor andel för beviljad tid som för utförd tid. Bland de kommuner som inte konkurrensutsätter hemtjänsten ersätts i första hand för beviljad tid eller via anslag.

Slutsatser

Liksom tidigare år uppger få kommuner att de har någon form av målrelaterad ersättning. Bland de som har målrelaterad ersättning är den kopplad till uppsatta mål för nämnden, för kvalitet och för personalkontinuitet samt till sänkt omsorgsbehov.

En majoritet av kommunerna saknar uppgift om hur mycket av den beviljade tiden som utförs. De som ersätter för utförd tid har dock mer frekvent uppgifter kring detta.

Mer än hälften av alla kommuner som besvarar enkäten uppger att de inte har räknat ut hur stor andelen utförd tid i förhållande till arbetad tid måste vara för att få kostnadstäckning. Beräkningar är något mer förekommande i kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänsten än bland de kommuner som inte har gjort det.

Utmaningar att jämföra ersättningar

Enkätundersökningens syfte är att få en bild av ersättningsnivåer och hur ersättningssystem är utformade. Det är tydligt att det finns skillnader i kravställande, i uppdrag, i förutsättningar och i beräkningar mellan kommunerna vilket påverkar eventuella jämförelser mellan kommunerna. Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar.

För att skapa rättvisa ekonomiska villkor, differentieras ersättningen också utifrån olika faktorer, till exempel:

 • typ av tjänst: service, omvårdnad eller hemsjukvård
 • när på dygnet eller under veckan insatsen utförs: dag, kväll, natt, helg
 • geografi: tätort, glesbygd, landsbygd, ö:ar,
 • kringtjänster som trygghetslarm, matdistribution, dubbelbemanning med mera
 • eventuella tilläggsersättningar för restider, dokumentation, välfärdsteknik med mera
 • regiform: egen eller privat.

Vanligaste ersättningsmodellen – "normkommun"

Konkurrensutsatt hemtjänst

I kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänsten är det vanligast att ersätta för beviljad tid. Tiden mäts elektroniskt. Beställning och utförande sker i samma nämnd, men i olika verksamheter. Egen regi är en utförare i LOV-systemet och drivs i förvaltning.

I uppdraget ingår normalt inte anhöriganställning eller ansvar för att ta emot larmsamtal i en trygghetsjour. Men att åka på larm, distribuera mat, tillhandahålla avlösarservice och ledsagning till brukare ingår hos majoriteten i uppdraget.

Ersättningen differentieras oftast mellan egen regi och privat regi, primärt genom att privat regi får något högre ersättning för momskompensation. Ersättning utgår också normalt för bomtider eller uteblivna besök, i övrigt är det mindre vanligt att andra tillskott sker.

Ej konkurrensutsatt hemtjänst

I normkommunen som inte har konkurrensutsatt hemtjänsten ersätts vanligen för beviljad tid. Även anslagsfinansiering är vanligt förekommande. Tiden mäts elektroniskt. Beställning och utförandet sker i samma nämnd och egen regi drivs i förvaltning.

Ersättningar

Till följd av skillnader i uppdrag och förutsättningar varierar svaren avseende ersättningarna mellan kommunerna.

I nedan tabell redovisas den genomsnittliga ersättningen för tre grupper, de som

 • ej konkurrensutsatt verksamhet
 • har konkurrensutsatt hemtjänsten och ersätter för beviljad tid
 • har konkurrensutsatt hemtjänsten och ersätter för utförd tid.

Ersättningen är ett genomsnitt där högsta och lägsta svar har tagits bort. Att ersättningen differentieras mellan egen regi och privat regi beror delvis på olika kompensationer i ersättningarna, men kan även påverkas av hur många som besvarat frågan om ersättningar med summa.

Ersättningen redovisas i kronor per timme (kr/tim) i tabellen

Tabellen redovisar en snittersättning per tre grupper, de som ej konkurrensutsatt verksamhet, de som har konkurrensutsatt hemtjänsten och ersätter för beviljad tid och de som ersätter för utförd tid.


Service,
egenregi

Omsorg,
egenregi

Service.
privat regi

Omsorg,
privat regi

Ej konkurrensutsatt

446 kr/tim

459 kr/tim

Ingen data finns

Ingen data finns

Konkurrensutsatt, ersättning beviljad tid

439 kr/tim

448 kr/tim

444 kr/tim

470 kr/tim

Konkurrensutsatt, ersättning utförd tid

478 kr/tim

496 kr/tim

482 kr/tim

500 kr/tim

Privata utförare

I medel finns det, enligt enkätsvaren, 3,7 stycken privata utförare per kommun där hemtjänsten är konkurrensutsatt. I enkätundersökningen svarar 17 kommuner att de har infört valfrihetssystem i sin kommun men inte har några privata utförare. Tar man bort de kommuner som uppger att man inte har någon privat utförare etablerad i sin kommun blir snittet 4,2 stycken privata utförare per kommun.

Antalet privata utförare hos de som ersätter för beviljad tid uppgår i genomsnitt till 2,9 stycken privata utförare per kommun.

För de kommuner som ersätter för utförd tid är det i genomsnitt 5,0 stycken privata utförare per kommun.

Fakta

Val av ersättningsmodell är ett av flera styrinstrument som bidra att kommunens övergripande mål kan uppnås. De vanligaste ersättningsprinciperna för hemtjänstinsatser i kommuner med valfrihetssystem baseras på:

 • Beviljad tid – Ersättning för beviljad tid innebär att utföraren ersätts för den biståndsbeslutade beviljade tiden för hemtjänstmottagaren. Detta är en uppfattning av tidsomfattning för att kunna tillgodose den enskildes behov och ge individen en skälig levnadsnivå.
 • Utförd tid – Ersättning för utförd tid baseras istället på den faktiska tid lagts ned på hemtjänstinsatser hos hemtjänstmottagaren, ofta kopplat till ett tidredovisningssystem hemma hos den enskilde hemtjänstmottagaren. Ersättningen följer därmed insatsutförandet, men det är inte ovanligt att biståndsbeslutad tid utgör ett maxtak för hur stor ersättning som utbetalas till utföraren.
 • Mindre förekommande modeller handlar om nivåbeslut, där ersättning utgår från utförd tid inom ett spann. Ersättning i andra kommuner kan utgå från planerad tid. I kommuner där hemtjänsten enbart utförs i kommunal regi är anslagsfinansiering inte ovanligt. I några få kommuner förekommer också ersättning utifrån måluppfyllelse.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.