Publicerad 31 maj 2024

Valfrihetssystem i kommuner

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och under första åren anslöt allt fler kommuner valfrihetssystem på olika tjänster. Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV i drift varit stabil. Här finns sammanställningar över tid fram till och med 2023.

Efter 2015 har antalet kommuner som infört valfrihetssystem varit få till antalet samtidigt som andra kommuner avslutat sina LOV system.

Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det varit få brukare som valt en privat utförare, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. 2023 var det ett 20-tal kommuner som har infört valfrihetssystem men som inte har någon privat aktör ansluten i systemet.

Diagram: Utvecklingen LOV i kommuner

Linjediagramet visar antalet kommuner som från 2010 har infört respektive avslutat LOV. Uppgifterna är aggregerade, till exempel har 20 kommuner avslutat tidigare införda LOV under hela perioden 2010-2023.

Karta LOV i kommuner

Uppgfiterna avser 2023.

  • 159 kommuner har infört LOV - anges med grön färg i kartan
  • 111 kommuner har ej haft LOV - anges med grå färg i kartan
  • 20 kommuner har avslutat LOV - anges med orange färg i kartan

Källa: Statistiken har hämtats från Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndighetens tjänst för annonserade uppdrag inom LOV.

Tjänsteområden med LOV

LOV per verksamhetsområde och tjänstekategori (PDF) Pdf, 38 kB.

Valfrihetssystem enligt LOV införs inom flera tjänsteområden, men det är absolut vanligast att det inrättas inom hemtjänsten. Utöver hemtjänst är det främst för särskilda boenden för äldre, LSS-områdena daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice som kommunerna har infört tjänster inom valfrihetssystem enligt LOV. Sammanställningen i tabellen avser förhållandet 2023.

Tabellen visar hur många kommuner som har LOV infört inom olika tjänsteområden.

LOV-tjänst

Antal kommuner

Hemtjänst:

152

varav endast service

24

varav service och omsorg

119

varav service, omsorg och HSL

9

Daglig verksamhet LSS

34

Särskilt boende SoL

25

Ledsagning LSS

20

Avlösarservice LSS

19

Familjerådgivning

19

Boendestöd

13

Dagverksamhet äldre

8

Personlig assistans, inklusive icke-val

12

Särskilt boende LSS

7

Sysselsättning psykiatri

7

Korttidsvistelse LSS

7

Korttidstillsyn LSS

6

Arbetsmarknadsinsatser

6

Matdistribution

4

HVB vuxna

2

HVB för barn

2

Öppenvård missbruk

2

Gruppboende socialpsykiatri

1

Fotvård

1

Öppenvård psykoterapi

1

Familjebehandling

1

Kvalificerad tillsyn för livsuppehållande åtgärder

1

Källa: Statistiken har hämtats från Upphandlingsmyndighetens annonsdatabas Hitta LOV-system

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.