Publicerad: 2 juli 2020

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar, Moves

Från 1 december 2019 driver SKR projektet Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth som finansieras av Svenska ESF-rådet.

Projektet går ut på att kvinnor och män i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Praktiken genomförs under handledning i 6–8 veckor med en förberedelsefas och en uppföljande fas i Sverige.

illustration av fyra ungdomar som står framför en europakarta

Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har gjort det under längre tid, exempelvis på grund av ohälsa, ska få hjälp att bryta med en negativ social kontext och få nya utmaningar. Deltagande i projektets tre faser ska leda till att de stärker sin självtillit, motivation och handlingskraft och därigenom ökar sina chanser att närma sig arbete eller utbildning.

Testad modell

Projektets modell kommer från Tyskland och har testats i ett flertal andra Euroepiska länder med gott resultat. Den har även testats i mindre skala på regional nivå i Sverige. Detta är första gången modellen testas nationellt i Sverige, med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektet beviljades i utlysningen Unga i mobilitet inom programområde 2, ökade övergångar till arbete och studier.

Nuläge med anledning av corona

På grund av Coronapandemin har projektet behövt tänka om för den första gruppen med deltagare. Eftersom gränserna till Europa var stängda under stora delar av projektets analys- och planeringsfas togs beslut om att första gruppens deltagare genomför sin praktik i Sverige istället för utomlands. Deltagarna genomför därför under hösten 2020 praktik på en ort långt hemifrån, men innanför Sveriges gränser. Förhoppningen är att projektets syfte ska kunna nås även om deltagarna genomför sin praktikperiod inom Sverige.

Mer om projektet

SKR är projektägare och samarbetar med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på nationell nivå i projektet. MUCF:s roll i projektet är att genomföra en lärande utvärdering på individnivå samt att hitta synergieffekter med andra europeiska mobilitetsprogram som Erasmus+ och Euroepiska solidaritetskåren.

Lokala partners

Projektet pågår till den 30 juni 2022 och inleddes med sex månaders analys- och planeringsfas. Den 1 juni 2020 gick projektet in i genomförandefas.

Horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska integreras i alla projekt och på så vis prägla insatserna som får stöd från ESF. Principerna handlar om jämställdhet, tillgänglighet, icke­diskriminering och hållbar utveckling. Moves kommer att arbeta särskilt med de första tre principerna.
Horisontella principer i MOVES

Utvärdering

Projektet kommer att utvärderas både externt och internt. Den externa utvärderingen görs av konsultföretaget VETA Advisor AB, som kommer att följa projektet från planering till avslut. Den interna lärande utvärderingen görs av en utredare på MUCF som har i uppdrag att följa deltagarna på kort och medellång sikt.

Referensgrupp

Moves referensgrupp består av representanter från följande fem organisationer: Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Svenskt Näringsliv. Syftet med referensgruppen är bland annat att utbyta erfarenheter, upplysa varandra om och dokumentera systemhinder på nationell nivå och att samverka och se målgruppen från olika aktörers perspektiv.

Informationsmaterial

Informationsansvarig

  • Rebecka Herdevall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!