Publicerad 23 maj 2022

F31 Bipolär sjukdom, råd och åtgärder

Råd och åtgärder vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

Råden inleds med ”tänk på att” och är avsedda att påminna läkaren om faktorer som är viktiga samt är ett stöd i samtalet med patienten.

Åtgärderna kan med fördel skrivas in i intyget som medskick till andra aktörer, till exempel rehabiliteringskoordinator eller arbetsgivare, så att åtgärderna kan komma igång så snart som möjligt.

Tänk på att

Utreda samsjuklighet inklusive alkohol- och droganamnes

Cirka 20–30 procent av patienterna med psykisk ohälsa har samtidigt ett missbruk eller ett beroende. Särskilt vanligt är detta hos personer med bipolär sjukdom och psykossjukdomar.

Samsjuklighet med hjärt-och kärlsjukdomar, ångesttillstånd, personlighetsstörning eller social problematik behöver också utredas.

Källor

[1, 2, 3]

Suicidrisken hos patienter med bipolär sjukdom är upp till 20 gånger högre än hos normalbefolkningen

Risken för olycksfall är också stor i denna patientgrupp.

Källor

[1, 2, 3]

Personer med bipolär sjukdom skall ha regelbunden kontakt och behandlas inom specialistvården

Skälet till detta är att bipolär sjukdom är livslång. Kontinuitet är särskilt viktigt eftersom det individuella förloppet varierar. Att känna till patientens sjukdomsmönster är av stor vikt för att kunna sätta in åtgärder vid tecken på försämring.

Källor

[4, 5]

Arbeten som medför förhöjd stressnivå, oregelbunden livsföring och som stör normal dygnsrytm är olämpliga

Vid bipolär sjukdom är det mycket viktigt med regelbunden livsföring. Vid arbeten med hög stressnivå och nattarbete bör arbetsbyte diskuteras.

Källor

[3]

Personer med dolda funktionsnedsättningar kan uppleva sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker

På grund av ökad sårbarhet i privatliv och arbete kan personer med bipolär sjukdom ha svårare än andra personer att behålla en anställning.

För att arbetsgivaren skall kunna göra de anpassningar som eventuellt behövs, måste arbetsgivaren göras medvetna om att eventuellt stöd i form av anpassade arbetsuppgifter och arbetstider, hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser kan behövas.

Detta kan innebära en svårighet för personer med en dold funktionsnedsättning (i form av till exempel en psykisk diagnos) som måste framträda och frångå normen att det normala är att vara frisk eller icke funktionsnedsatt och att motsatsen är avvikande.

Källor

[6]

Beakta barns behov av information, råd och stöd, enligt barnperspektivet

Forskning visar att förebyggande insatser, såsom information, råd och stöd, kan förhindra ohälsa hos barn till sjuka föräldrar.

Det är därför viktigt att få kännedom om patientens familjesituation, för att kunna initiera insatserna så tidigt som möjligt.

Ett övergripande mål i Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är att barn och deras behov alltid ska uppmärksammas i de situationer där de riskerar att fara illa när vuxenvärlden sviktar av olika skäl.

Källor

[7]

Informera om att patientriktad information om diagnosen och behandlingsmöjligheter finns på 1177 Vårdguiden

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Symtomen kan förändras genom livet, och därmed vilken typ av bipolär sjukdom individen har.

Bipolär sjukdom börjar ofta med en eller flera depressioner. De flesta med bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan perioderna, men inte alla.

Källor

[5]

Diskutera eventuellt behov av samverkan med Socialtjänsten eller andra myndigheter och aktörer för att stabilisera livssituationen

Utöver vård och behandling kan personer med bipolär sjukdom behöva ytterligare insatser så att deras livssituation kan stabiliseras.

Det här är en patientgrupp som har särskilt bra nytta av samverkan med anhöriga, psykoedukationsgrupper och patientföreningar.

Källor: [8]

Åtgärder

Patient- och anhörigutbildning, via specialistmottagning

Alla patienter med bipolär sjukdom bör erbjudas grundläggande psykoedukation (PPI) med anhörigmedverkan innehållande kunskap om sjukdomen, vad man behöver för att må så bra som möjligt, hur man undviker återfall samt en krisplan vid eventuell försämring.

För många är sådan grundläggande vård, tillsammans med läkemedel tillräckligt för återhämtning och långsiktig stabilisering.

Utförs med hjälp av

Specialistmottagning.

Källor

[3, 4, 5]

Rehabkoordinering och plan för återgång i arbete, via rehabiliteringskoordinator eller vårdsamordnare

Rehabkoordinator bör kontaktas i ett tidigt skede vid risk för långvarig sjukskrivning.

Rehabkoordinatorn utreder arbets- och livssituation och stöttar patienten utifrån önskemål och förutsättningar, samordnar insatser och samverkar inom vårdenheten och övriga verksamheter i hälso- och sjukvården samt koordinerar vid behov samverkan med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

Syftet med samordningen är en tydlig sjukskrivnings-och rehabiliteringsplan för återgång i arbete. Planen inkluderar planerade åtgärder, uppföljning, tidsplan, vem som ansvarar för vad och hur återgång i arbete skall ske.

Utförs med hjälp av

Rehabkoordinator eller vårdsamordnare.

Källor

[9, 10]

Arbetsanpassning, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga samt vad arbetsgivaren kan göra – inom ramen för vad verksamheten tillåter – för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete.

Arbetsanpassning innebär att arbetsförhållandena anpassas till individens särskilda förutsättningar, inom ramen för individens anställning.

Arbetsanpassningen bör ske i dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och kan till exempel vara arbetstidsanpassning. Om arbetsanpassning rekommenderas är det viktigt att arbetsgivaren tydligt informeras om vilka funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan.

Arbeten som medför förhöjd stressnivå, oregelbunden livsföring och som stör normal dygnsrytm är olämpliga vid bipolär sjukdom.

Om det inte går att anpassa arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt eller om arbetstagaren trots anpassningar inte klarar att utföra sitt arbete bör byte av arbete eller arbetsplats övervägas. Hanteras i överenstämmelse med arbetsrättslig reglering.

Utförs med hjälp av

Arbetsgivare och ev. företagshälsovård.

Källor

[11, 3]

Säkerställ kontakt med specialistmottagning för psykologisk behandling eller specifik psykoterapi

För de patienter med bipolär sjukdom som förutom läkemedel och psykoedukation (PPI) är i behov av annan psykologisk behandling eller specifik psykoterapi rekommenderas kontakt med specialistmottagning.

Källor

[4, 3, 5]

FaR, Fysisk aktivitet på recept, via FaR-förskrivare, (all legitimerad HoS-personal), FaR-ledare

Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att minska risken för försämring.

FaR kan ordineras till patienter i både öppen-och slutenvård, som bedöms klara av att utföra aktiviteten utanför sjukvårdens regi.

Patienten får, genom FaR hjälp av en handledare att prova sig fram till vilka fysiska aktiviteter som passar (konditions- eller styrketräning) och sedan ett individuellt träningsprogram.

FaR ger större stresstålighet, förbättrat stämningsläge och bättre sömn.

Utförs med hjälp av

FaR-förskrivare, FaR-ledare.

Källor

[5, 12, 13]

Källor

Statistik

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR