Publicerad 19 februari 2024

Statistik

Statistik är en delfunktion i bedömningsstödet. Statistiken i SRS bedömningsstöd ger läkaren en bild av sjukskrivningen på nationell nivå för en specifik diagnosgrup. Statistiken kan användas som ett stöd i dialogen med patienten.

Webbplatsen rattsjukskrivning.se och SRS bedömningsstöd i Webcert redovisar två statistiska uppgifter:

  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på sjukskrivningslängd.
  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på kön.

Statistiken redovisas i form av grafer och staplar för varje diagnos som ingår i bedömningsstödet, statistiken visas för huvuddiagnosen i läkarintyget.

Uppgifterna baseras på data från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen) och gäller sjukskrivningsfall som påbörjades 2017 och som varade över 14 dagar.

Sjukskrivningsfall

Ett sjukskrivningsfall är en sammanhängande period med utbetalning av sjukpenning. En sjukperiod som börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats ska betraktas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden.

Sjukskrivningsfallets längd räknas från datum för sjukanmälan till arbetsgivare eller till Försäkringskassan, fram till och med sista dagen med utbetalad ersättning.

Fördelning utifrån sjukskrivningslängd

Grafen visar andelen sjukskrivningsfall som avslutades inom 30, 90, 180 respektive 365 dagar efter att sjukskrivningsfallet påbörjats.

Exempelgraf

Denna graf tolkas såhär: av de sjukskrivningsfall med huvuddiagnos M17 som blev längre än 14 dagar avslutades 12 procent inom 30 dagar efter att fallet påbörjats, 46 procent inom 90 dagar, 81 procent inom 180 dagar och 97 procent inom 365 dagar.

Fördelning mellan kön

Staplarna visar sjukskrivningsfallens fördelning mellan kvinnor och män av de som är sjukskrivna längre än 14 dagar.

M17 fördelat på kön

Dessa staplar tolkas så här: av de sjukskrivningsfall med huvuddiagnos M17 som blev längre än 14 dagar var 55,0 procent kvinnor och 45,0 procent män.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.