Publicerad 15 april 2024

Råd för rehabkoordinatorer

Råden syftar till att påminna dig som rehabkoordinator om viktiga faktorer att tänka på.

Tänk på att

Fråga om patientens egen tilltro till förmåga att återgå i arbete

Patientens egen tilltro till att klara av återgång i arbete, inställning till arbete och socialt stöd har stor betydelse för avslut av sjukskrivning. Om patienten inte tror sig klara av att arbeta, är det ännu viktigare att fokusera på patientens resurser och det som fungerar trots eventuella kvarstående sjukdomssymtom.

Säkerställa arbetsgivarkontakt, i första hand via patienten själv

Om patienten inte orkar/kan/vill- erbjud dig att ta kontakt med arbetsgivaren. OBS! glöm inte att inhämta samtycke från patienten.

Säkerställa att sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete finns

Om det inte finns någon plan- upprätta en sådan i samråd med sjukskrivande läkare, patient och arbetsgivare. En plan för återgång i arbete underlättar både för patient och arbetsgivare som då har en planering att förhålla sig till. Det underlättar även för vårdenheten om patienten ringer och har frågor och/eller vill ha förlängd sjukskrivning. Likaså underlättar det vid eventuellt läkarbyte för den läkare som övertar sjukskrivningen.

Följa upp om rekommenderade /insatta åtgärder har startat. Fungerar de?

Om en behandling inte startar på grund av långa väntetider eller inte fungerar, eller om patienten har svårt att komma igång med egenvård, tex fysisk aktivitet, normalisering av sömn är det av största vikt att detta fångas upp så tidigt som möjligt.

Informera läkaren om det behövs remiss till annan behandlare, eller ge patienten råd om andra utförare i området.

Säkerställ att patienten har återbesök inbokat innan sjukskrivningen går ut

Om behov finns för fortsatt sjukskrivning är det viktigt att återbesök säkerställs för att undvika att patienten bokas på akut tid för förlängning.

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Koordineringsinsatser

Rehabiliteringskoordinatorer: Erfarenhet och Praxis

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.