Publicerad 19 februari 2024

Råd och åtgärder

Råd och åtgärder är en delfunktion i bedömningsstödet. Råden är tänkta att påminna om viktiga faktorer vid sjukskrivning och stötta läkare i dialogen med patienten. Åtgärderna som visas har en påvisad positiv effekt på återgång i arbete. Både råden och åtgärderna är diagnosspecifika.

Bedömningsstödet visar både arbetslivsinriktade åtgärder och vissa medicinska åtgärder, eftersom patientens hälsa är en förutsättning för återgång i arbete.

Förteckning över diagnoser som finns i SRS Bedömningsstöd:

Diagnosförteckning (PDF, nytt fönster) Pdf, 42 kB.

Underlag för råd och åtgärder

SRS bedömningsstöd baseras på information och resultat från systematiska kunskapssammanställningar och studier samt rapporter från myndigheter, organisationer, medicinska kunskapsdatabaser och fristående webbplatser. Information har även hämtats från expertutlåtanden, verksamma specialister, beprövad erfarenhet och praxis.

Informationen har sammanställts till korta texter som presenteras i applikationerna Webcert och Rehabstöd och här på rattsjukskrivning.se.

Råd om viktiga faktorer

Råden inleds med ”Tänk på att ” och är avsedda att påminna läkaren om faktorer som är viktiga för den aktuella diagnosen. Råden utgör även ett stöd i samtalet med en patient som redan diagnostiserats och eventuellt ska sjukskrivas.

I vissa fall kan råden tyckas självklara, men bedömningsstödet är tänkt att stötta läkare med olika erfarenhetsgrad och främja en mer genomarbetad sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan, för att förhindra att sjukskrivning ordineras rutinmässigt. Som ett exempel kan ett råd rekommendera läkaren att överväga risker med, eller ge alternativ till, sjukskrivning.

Förslag på åtgärder

Åtgärderna är tänkta att bidra till att en tydlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan tidigt upprättas, att insatta åtgärder regelbundet utvärderas och att understödja en aktiv sjukskrivning och rehabilitering med fokus på arbetsåtergång.

Åtgärderna kan med fördel skrivas in i läkarintyget som medskick till andra aktörer, till exempel rehabiliteringskoordinator, arbetsgivare eller Försäkringskassan, så att åtgärderna kan komma igång så snart som möjligt.

Kvalitetssäkring av råd och åtgärder

Råden och åtgärderna har skickats på remiss till ett antal experter: verksamma allmänläkare och specialister, rehabiliteringskoordinatorer och arbetsgivarrepresentanter. Prioritering av råden och åtgärderna har skett som en iterativ process tillsammans med experterna.

Försäkringsmedicinska kommittén i Region Stockholm (FÖRKOM) har varit med i arbetet med att ta fram riktlinjer för utformningen, samt utvärderat och godkänt det slutliga urvalet av råd och åtgärder.

Begränsningar

Råden och åtgärderna

 • tar inte hänsyn till var i rehabiliteringsprocessen patienten befinner sig,
 • tar inte hänsyn till samsjuklighet. Dock finns samsjuklighet med som en påverkande faktor i råden för vissa av diagnoserna.
 • gör ej skillnad på om patienten är anställd, arbetslös eller studerande.

Diagnoser

För vissa diagnoser på överordnad diagnosnivå visar bedömningsstöde råd och åtgärder som gäller specifika underdiagnoser. Anledningen till detta är att data visar att det är just denna underdiagnos, eller dessa underdiagnoser, som har höga sjukskrivningstal inom denna diagnosgrupp. Några av dessa diagnoser är G56 och M53, som framförallt gäller Karpaltunnelsyndrom (G56.0) respektive Cervikokranialt syndrom (M53.0) och Cervikobrakialt syndrom (M53.1).

Exempel på källor

 • 1177 Vårdguiden
 • Arbetsmiljöverket
 • Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Fyss)
 • Försäkringskassan
 • Medicinskt och administrativt stöd för primärvården (SLL/Viss)
 • Nationellt kunskapsstöd
 • Socialstyrelsens Försäkringsmedicinska Beslutsstöd, FMB
 • Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.