Publicerad: 23 maj 2020

Samverkan vid utskrivning från sjukhus

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen. SKR har på uppdrag av regeringen genomfört övergripande utvecklingsinsatser för implementering av lagen under 2018 och 2019.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den nya lagen har ersatt tidigare betalningsansvarslagen.

Fast vårdkontakt och SIP

Den nya lagen hänvisar till bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP).

Folder Socialstyrelsen: Fast vårdkontakt – när var, hur?(PDF, öppnas i nytt fönster)

Samordnad individuell plan, SIP

SIP för äldre

Rapport "Vård och omsorg i hemmet 2019 - svårigheter och framgångsfaktorer "

SKR har under 2019 genomfört dialogmöten och workshops med cirka 600 medarbetare i kommuner och regioner för att undersöka svårigheter och framgångsfaktorer för vård och omsorg i hemmet. Deras erfarenheter tillsammans med fakta presenteras i denna rapport. Syftet är att stödja den öppna vården och socialtjänsten att införa nya arbetssätt efter utskrivning från sjukhus så att sjuka och sköra äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv utan att i onödan behöva vårdas på sjukhus. 

Rapport" Vård och omsorg i hemmet 2019- svårigheter och framgångsfaktorer"

Trygg hemgång

Många kommuner har infört ”Trygg hemgång” som ett arbetssätt att stödja personer som kommit hem från sjukhus. SKR har tagit fram en skrift som stöd till kommuner som vill börja eller vidareutveckla arbetet med Trygg hemgång.

Skrift: Trygg hemgång – för säkrare och effektivare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Förebygga och minska risk för återinskrivning

Den öppna vården och omsorgen kan göra mycket för att stärka det förebyggande arbetet, så att äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv hemma, utan onödiga vistelser på sjukhus. SKR har en vägledning om hur primärvården kan identifiera sköra äldre och på ett tidigt stadium ge proaktiva insatser.

Skrift: Proaktiv vård av sköra äldre – för dig som arbetar i primärvården

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att bedöma risker samt planera och följa upp förebyggande åtgärder för äldre som har risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och problem med blåsdysfunktion. Verktyget kan användas av alla vård- och omsorgsenheter som arbetar med äldre i kommun och regioner.

Senior alert

Samverkan vid komplexa ärenden

SKR har tagit fram en skrift med konkreta råd om hur olika aktörer kan samverka när svåra frågor uppstår kring utskrivning – till exempel vid komplexa ärenden eller vid utskrivning från psykiatrisk vård.

Skrift: God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi? 

Skrift: God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi? (webbaserad version i publector)

Film "Hela jag- vi täpper till mellanrummen tillsammans"

SKR har producerat en film som en del i satsningen att förbättra förutsättningar för samverkan mellan regioner och kommuner avseende in-/utskrivning i slutenvården, med särskild inriktning mot psykiatri och komplexa situationer. Filmen är ett samarbete med representanter för Nationell samverkan psykisk hälsa (NSPH).

Filmen är tänkt att användas framförallt som en introduktion i samband med olika typer av möten, dialoger och utbildningar med just inriktning samverkan mellan region och kommun och samverkan inom respektive huvudmans egna verksamhetsgrenar. Filmen fäster särskild vikt vid att involvera brukare/patient i allt man gör. Även vikten av att beakta och vara nyfiken på hela människans sammanhang och person. På så sätt bidrar man till hopp istället för hopplöshet.

Målgrupp för filmen är alla som har intresse för frågor om samverkan och vad som är viktigt i förändringsarbete med människor.

Filmen är 5:19 minuter.


Uppföljning

SKR ansvarar för nationell uppföljning av utskrivningsprocessen och följer månadsvis upp antalet utskrivningsklara dagar. Resultatet redovisas på webbplatsen Väntetider i Vården där du kan se resultat per län, per kommun och för Sverige totalt.

Utskrivningsklara patienter på sjukhus, Väntetider i vården

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg (PDF, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av genomförandet av lagen

SKR har tagit fram en rapport om kommunernas och regionernas införande av lagen. Rapporten beskriver erfarenheter och utvecklingsområden och ger förslag till hur samverkan vid utskrivning kan utvecklas.

Rapport: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård – framgångsfaktorer och utvecklingsområden (PDF, öppnas i nytt fönster)

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att följa upp genomförandet av lagen. En delrapport publicerades i december 2018. Slutrapporten beräknas vara klar april 2020.

Vårdanalys: På väg – delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning

Webbkollen

Verktyget Webbkollen kan användas för att få patientens bild av hur systemet fungerar.

Webbkollen, uppföljning trygghet i hemmet för äldre

Läs mer

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!