Publicerad: 29 november 2019

Kunskapsområdet försäkringsmedicin

Att säkerställa kvalitet i försäkringsmedicinska bedömningar är en del av hälso- och sjukvårdens uppdrag. Under 2019 kommer SKR att bidra med samordning och stöd för att utveckla det försäkringsmedicinska kunskapsområdet.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan samtidigt vara i behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden angående funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov på ett tillfredställande sätt.

Regionerna har under de senaste åren genomfört flera kompetenssatsningar inom det försäkringsmedicinska området inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering, och även utvecklat en struktur för kontinuerligt kompetensstöd i form av fortbildning och handledning för läkare och andra professioner.

Fortsatt kompetensutveckling 2019

Kompetenssatsning i försäkringsmedicin ingår som villkor 1 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

Försäkringsmedicin är en av grunderna för att säkerställa god kvalitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. I överenskommelsen för 2019 ingår att regionerna ska säkerställa och vid behov utveckla den struktur som byggts upp. Det innebär att det ska finnas tillgång till läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin som ett stöd till kollegor och medarbetare i det praktiska försäkringsmedicinska arbetet. Regionerna ska också erbjuda utbildning och handledning inom försäkringsmedicin för samtliga relevanta specialisttjänstgöringar.

Bland annat ingår följande områden i regionernas kompetensutvecklingsinsatser i försäkringsmedicin:

  • en jämställd sjukskrivningsprocess, inklusive kunskap om våld i nära relationer, i arbetet med patienters sjukskrivning
  • bedömning av behovet av sjukskrivning som en del av god individbaserad/personcentrerad vård och behandling
  • hur medikalisering av normala livshändelser kan undvikas
  • vikten av förvärvsarbete som ett hälsofrämjande värde för individen där patientens förmåga och möjligheter står i centrum
  • hur dialogen med patienten i dessa frågor kan utvecklas

Definition av försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde som kombinerar de båda disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården, men kunskapsområdet omfattar alla former av försäkringar som har sin grund i sjukdom eller skada. Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) har funnits sedan 2002 och verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området samt för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. Forumet består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU, Arbetsförmedlingen och representant från försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet).

Regionernas uppdrag

I hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag ingår bland annat att bedöma funktionsförmåga kopplat till arbete, att prognosticera tid för arbetsåtergång samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga. Den medicinska informationen förmedlas sedan, ofta via intyg eller andra medicinska underlag, till den aktör som ska fatta beslut om ersättning eller andra förmåner.

System och ledningsstrukturer för ansvarsfördelning, kompetensutveckling och
kvalitetsuppföljning är en viktig grund för att uppnå god kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag. Det är regionerna som ansvarar för detta.

Tydliga ledningssystem som grund för lokala rutiner och tillräcklig kompetens ger läkare och team ökade förutsättningar att hantera komplexa frågeställningar i samband med försäkringsmedicinska bedömningar. Något som gagnar såväl patienten som den enskilde vårdgivarens arbetssituation.

Nationellt programområde

Under 2018 har regionerna, med stöd av SKR, etablerat ett gemensamt system för kunskapsstyrning för att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården.

Det nationella programområdet för habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin har huvudansvaret för kunskapsstyrningen inom försäkringsmedicin och för att ta fram kunskapsstöd inom relevanta områden, samt ge stöd till uppföljning och analys, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Uppdragsbeskrivning, Nationellt programområde för habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot