Publicerad: 20 oktober 2020

Kunskapsområdet försäkringsmedicin

Att säkerställa kvalitet i försäkringsmedicinska bedömningar är en del av hälso- och sjukvårdens uppdrag. Under 2020 kommer SKR att bidra med samordning och stöd för att underlätta för regionerna att ge kompetens inom det försäkringsmedicinska kunskapsområdet.

Kompetenssatsning i försäkringsmedicin ingår som villkor 1 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

I juni 2020 reviderade Regeringen och SKR överenskommelsen på grund av att hälso- och sjukvården befinner sig i ett mycket ansträngt läge till följd av covid-19-epidemin.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2020

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan även ha behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden om funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är då en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov.

Regionerna har under de senaste åren genomfört flera kompetenssatsningar inom det försäkringsmedicinska området inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering. SKR har även bidragit till utvecklingen av en långsiktigt stödstruktur på nationell nivå. 

Fortsatt kompetensutveckling 2020

Under 2020 ska regionerna utveckla uppföljningsmått för försäkringsmedicin, utvecklingen sker med stöd av SKR och Socialstyrelsen och i samverkan med det nationella programrådet för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Ett regionalt samabete för ledning och styrning i försäkringsmedicin ska också etableras med det nationella programrådet.

Definition av försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde som kombinerar de båda disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården, men kunskapsområdet omfattar alla former av försäkringar som har sin grund i sjukdom eller skada. Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) har funnits sedan 2002 och verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området samt för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. Forumet består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU, Arbetsförmedlingen och representant från försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet).

Regionernas uppdrag

I hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag ingår bland annat att bedöma funktionsförmåga kopplat till arbete, att prognosticera tid för arbetsåtergång samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga. Den medicinska informationen förmedlas sedan, ofta via intyg eller andra medicinska underlag, till den aktör som ska fatta beslut om ersättning eller andra förmåner.

System och ledningsstrukturer för ansvarsfördelning, kompetensutveckling och
kvalitetsuppföljning är en viktig grund för att uppnå god kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag. Det är regionerna som ansvarar för detta.

Tydliga ledningssystem som grund för lokala rutiner och tillräcklig kompetens ger läkare och team ökade förutsättningar att hantera komplexa frågeställningar i samband med försäkringsmedicinska bedömningar. Något som gagnar såväl patienten som den enskilde vårdgivarens arbetssituation.

Nationellt programområde

Det nationella programområdet för habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin har huvudansvaret för kunskapsstyrningen inom försäkringsmedicin och för att ta fram kunskapsstöd inom relevanta områden, samt ge stöd till uppföljning och analys, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Uppdragsbeskrivning, Nationellt programområde för habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin (PDF, nytt fönster)

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!