Publicerad 3 april 2024

Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention

SKR och staten har för 2024 tecknat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området som bidrar till förbättringar på nationell, regional och lokal nivå.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Genom årliga överenskommelser mellan staten och SKR har det sedan 2012 avsatts medel till kommuner och regioner i syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Medel har även tilldelats SKR i syfte att stödja kommuner och regioner i utvecklingsarbetet.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2024 (PDF) Pdf, 514 kB.

Överenskommelsens inriktning och syfte

Inriktningen på överenskommelsen för 2024 är i stort oförändrad jämfört med föregående överenskommelse inom området. Målsättningen med överenskommelsen är fortsatt att:

  1. Öka tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet och att främja psykisk hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar.
  2. Bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka barnrättsperspektivet i enlighet med bl.a. barnkonventionen.

Nuläge och fortsatta utvecklingsbehov inom området

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som får stora konsekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för samhället i stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever ett gott psykiskt välbefinnande och är nöjda och tillfreds med livet, ökar den självskattade psykiska ohälsan. Det är idag vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, som oro, stress och sömnbesvär, inte minst bland barn och unga. Den psykiska ohälsan är även utbredd bland personer i arbetsför ålder och har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Bland personer över 77 år uppger var tred­je kvinna och var femte man besvär av ångest eller depres­sion.

SKR och regeringen är därför överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området behöver fortsätta, vilket omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Fler och bredare insatser behövs och prioriterade områden som lyfts fram i överenskommelsen är att:

  • psykisk hälsa och suicidprevention behöver uppmärksammas inom folkhälsopolitiken
  • vården och omsorgen behöver bli mer jämlik, personcentrerad och tillgänglig
  • vissa målgruppers behov behöver särskilt uppmärksammas
  • det suicidpreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas.

Ekonomisk omfattning och fördelning av stimulansmedel

Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav 1 527 000 000 kronor fördelas till fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. Resterande 33 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av regioner och kommuner samt för stöd till lokalt och regionalt förbättringsarbete.

Fördelning av stimulansmedel regioner

Regioner

Belopp kronor

Ett utvecklat arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga samt insatser för att stärka första linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin.

553 000 000

En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg.

100 000 000

En förstärkt psykiatrisk traumavård.

50 000 000


Fördelning av stimulansmedel kommuner

Kommuner

Belopp kronor

En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg.

100 000 000


Fördelning av stimulansmedel länen

Länsgemensamma medel

Belopp kronor

Stärka det gemensamma arbetet för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga samt insatser för att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år.

250 000 000

En mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet eller omfattande behov. 5 miljoner per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.

250 000 000

Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete. Fördelas efter befolkningsmängd.

200 000 000

En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen. De tre storstadslänen tilldelas 2 miljoner. Övriga 1 miljon per län.

24 000 000


Fördelning av stimulansmedel SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Belopp kronor

För att genomföra insatser för samordning av kommuners och regioners utvecklingsarbete samt utveckling av verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala, regionala och nationella förbättringsarbetet.

33 000 000

Presentationsmaterial

Ett material om överenskommelsen fördelat på sju bilder som kan användas vid presentation av årets överenskommelse.

Överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024 (PDF) Pdf, 249 kB.

Rekvirering av medel

Rekvireringen av 2024 års medel sker direkt från Kammarkollegiet via deras e-tjänst, senast den 1 december 2024. Information från och med vilket datum rekvirering kan påbörjas kommer att publiceras på denna sida.

E-tjänst, KammarkollegietFördelning av stimulansmedel 2024 (PDF) Pdf, 198 kB.

Redovisning av kommuners och regioners insatser

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för verksamhetsåret 2024. I detta ingår att redovisa resultat, eventuella effekter och måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg som tillhandahålls av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.