Publicerad 5 november 2021

Överenskommelse, psykisk hälsa

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Delrapport - insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021

Den 30 september lämnades en delrapport om arbetet inom ramen för överenskommelsen till Socialdepartementet. År 2021 har fortsatt präglats av covid-19-pandemin både på SKR och i regioner och kommuner. Rapporten redovisar kortfattat det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) under första halvan av 2021 samt översiktligt den verksamhet som bedrivits i regioner, kommunerna och länen. Här beskrivs även de hinder och utmaningar som påverkar måluppfyllelse och ambitioner för insatserna inom ramen för överenskommelsen.

Rapporten lyfter bland annat behovet av bättre framförhållning och långsiktighet för regioner och kommuner i tilldelningen av medel på området.

Delrapport överenskommelse psykisk hälsa 2021 (PDF) Pdf, 146 kB.

Överenskommelsens innehåll

Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt.

Överens­kom­melsen syftar därmed till att:

  • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser
  • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
  • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2021 (PDF) Pdf, 463 kB.

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Regeringen och SKR är vidare överens om att överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 1 680 000 000 kronor där där den stora merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner. Fördelningen liknar i stort fördelningen under 2020.

Fördelning av stimulansmedel

Regioner

Belopp kronor

Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling
av mobila lösningar eller liknande.

264 000 000

Insatser för barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.

370 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård.

100 000 000

Traumavård.

50 000 000


Fördelning av stimulansmedel

Kommuner

Belopp kronor

Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av
kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande.

200 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst.

100 000 000


Fördelning av stimulansmedel

Länsgemensamma medel

Belopp kronor

Insatser för personer med samsjuklighet.

200 000 000

Insatser för stärkt brukarmedverkan.

24 000 000

Suicidprevention.

200 000 000

Ungdomsmottagningar.

150 000 000


Fördelning av stimulansmedel

Sveriges Kommuner och Regioner

Belopp kronor

Stöd till samordning med mera.

22 000 000

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Instruktioner för återrapportering av 2021 års överenskommelse

I enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR om insatser inom området psykisk hälsa 2021-2022, har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med SKR tagit fram ett frågeunderlag för redovisning av insatser som genomförs år 2021.

Frågorna som kommer att ställas till kommuner och regioner handlar om aktiviteter, effekter, användning av stimulansmedel och måluppfyllelse. Frågor handlar också om insatser som fortlevt utan stimulansmedel under 2021. Till det kommer frågor om organisationernas kapacitet och andra omständigheter med särskild betydelse för att möta de behov som finns inom området psykisk hälsa.

Mer precisa frågor samt enkäter kommer att presenteras i ett senare skede.

Frågeunderlag 31 mars 2021 Pdf, 289 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset