Publicerad: 4 december 2019

Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019.

Sammanfattning 2019 års överenskommelse

Den 9 december klockan 9 - 10 sammanfattar Ing-Marie Wieselgren årets arbete med överenskommelsen om psykisk hälsa 2019. Det blir även en lägesrapport från förhandlingarna om en överenskommelse 2020. Under sändningen finns möjlighet att ställa frågor via chat.

Webbsändning 9 december: Överenskommelsen psykisk hälsa 2019

Överenskommelsen 2019 bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 (PDF, nytt fönster)

Återrapportering 2019 års överenskommelse

Kommuner och regioner ska göra sina redovisningar till SKR senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts. Inrapporteringen sker i ett digitalt verktyg, men det går att se frågorna i de olika enkäterna i förväg och förbereda svaren.

Digitalt inrapporteringsverktyg

Enkätfrågor

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen omfattar totalt 1 774 Mkr för att stimulera utvecklingen, vilket är en ökning med 360 Mkr jämfört med 2018. 1 734 Mkr fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Stimulansmedlen fördelas enligt följande:

 • 350 Mkr kronor fördelas till regionerna och 350 Mkr till kommunerna för fortsatt utvecklingsarbete utifrån målen i lokala och regionala handlingsplaner.
 • 250 Mkr tillförs regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling.
 • 380 Mkr tilldelas regionerna för att öka tillgängligheten och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 24 Mkr tilldelas regionerna för samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och regioner.
 • 50 Mkr tilldelas regionerna för att förbättra tillgången till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos gruppen asylsökande och nyanlända samt stärka arbetet med vård och behandling av PTSD hos målgruppen
 • 200 Mkr tillförs kommuner och regioner på länsnivå för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, t.ex. placerade barn och unga, personer med samsjuklighet.
 • 130 Mkr tillförs kommuner och regioner för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete, t.ex. utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.
 • 40 Mkr avsätts till SKL för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Stimulansmedlen fördelas till kommuner och regioner utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2018. SKL åtar sig att fördela stimulansmedlen till respektive kommun och region utifrån fördelningsnyckeln. Medlen utbetalas till regionerna och kommunerna under tredje kvartalet 2019.

Fördelning per region, kommun och län

Fakturering av stimulansmedel 2019

Redovisning av insatser från kommuner och regioner

Kommunerna och regionerna ska inkomma med redovisningar till SKR senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts, uppdelat på de olika områdena, samt en aktuell uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018.

Översyn av behov och utmaningar inom psykisk hälsa gav fem fokusområden för åren 2016-2020

Psykisk ohälsa är i dag ett omfattande folkhälsoproblem och staten och SKR har en gemensam målsättning om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna och skapa en god psykisk hälsa för hela befolkningen. Det finns en mängd olika förklaringar som kan härledas till såväl samhällsutveckling, arbetsmiljö, krav och möjligheter i samhället som människors levnadsvanor. Efter en bred översyn 2015 av behov och utmaningar inom området psykisk hälsa sammanfattade regeringen fem fokusområden för de närmaste fem åren:

1. Förebyggande och främjande arbete

2. Tillgängliga tidiga insatser

3. Enskildas delaktighet och rättighet

4. Utsatta grupper

5. Ledning, styrning och organisation

Fem fokusområden fem år framåt

Överenskommelse 2018 inom psykisk hälsa

Överenskommelsen om insatser för psykisk hälsa 2018 hade fokus på att förstärka primärvården, den specialiserade psykiatrin för vuxna, BUP och första linjens psykiatri för barn och unga. Dessutom fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarna och medel för att förbättra tillgången till vård och motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.

Överenskommelse och rapporter från 2018

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot