Publicerad 29 maj 2023

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns handböcker som beskriver metoden samt rapporter som presenterar skador i slutenvården samt en rapport om skador vid vård av covid-19-patienter.

Markörbaserad journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Handböcker och markörbilagor för metoden

Handboken ger en utförlig bakgrund till arbetet och metoden med strukturerad journalgranskning och förtydligar hur man generellt bedömer skador. Metoden bygger på Global Trigger Tool (GTT), som har utvecklats i USA.

Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården

Handbok ambulanssjukvård

Definitioner för ambulanssjukvård, användar-anvisning och granskningsmall för MJG ambulanssjukvård. TIll handboken finns en bilaga med arbetsgång och granskningsmall.

Handbok MJG för ambulanssjukvård

Handbok sluten somatisk vård

Markörbaserad journalgranskning görs vid akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och undvikbara skador hos patienter i somatisk slutenvård. Handboken består av två delar, metodbeskrivning samt en bilaga som beskriver markördefinitioner, skadetyper och de mallar som behövs i arbetet med journalgranskning.

Handbok för metoden markörbaserad journalgranskning

Markörbilaga barnsjukvård

Markörbaserad journalgranskning har utvecklats för att även kunna tillämpas i slutenvård för barn. Metoden och arbetssättet är i grunden detsamma som för vuxenvård, men listan med markörer att använda vid granskningen och listan med skadetyper har annat innehåll.

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Handbok vuxenpsykiatri

Markörbaserad journalgranskning är utvecklad också för användning inom vuxenpsykiatri inklusive rättspsykiatri.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatrin - för att identifiera och mäta skador i vården

Handbok hemsjukvården

En kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården. Metodiken för Markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård beskrivs i handboken.

Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård

Informationsblad om skador i slutenvården

Informationsbladet Skador i slutenvård sammanfattar de viktigaste slutsatserna i granskningen och kan användas som ett stöd i det strategiska patientsäkerhetsarbetet.

Informationsbladet Skador i slutenvården (PDF) Pdf, 615 kB.

Rapporter

Skador i somatisk vård 2013-2021

Andelen patienter som fått skador eller vårdskador inom somatisk slutenvård för vuxna har minskat signifikant under perioden 2013-2021. Totalt har närmare 118 000 vårdtillfällen på 55 akutsjukhus inom somatisk slutenvård granskats

Kortversion Skador i somatisk vård 2013-2021 (PDF) Pdf, 397 kB.

Rapport Skador i somatisk vård 2013-2021

Skador vid vård av covid-19-patienter 2020-2021

Andelen skador vid vård av covid-19 patienter har totalt sett minskat mellan våren 2020 och 2021. Rapporten redovisar resultatet från tre granskningstillfällen: våren 2020, hösten 2020 och våren 2021. Det är den största sammanställningen av skador hos covid-19-patienter i Sverige.

Kortversion Skador vid vård av covid-19-patienter 2020-2021 (PDF) Pdf, 186 kB.

Rapport Skador vid vård av covid-19-patienter 2020-2021

Skador inom psykiatrisk vård 2021

Granskningen av skador och vårdskador inom allmän psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård visar att både skador, vårdskador och kvalitetsbrister minskar.

Rapport Skador inom psykiatrisk vård 2021

Fler rapporter om skador i vården

Tre rapporter om skador i vården har tagits fram av SKR, Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) och andra professionella organisationer. Samtliga ligger på Löf:s webbplats.

Skadepanorama och kostnader för kirurgi, Löf (PDF)

Skadepanorama och kostnader inom ortopedisk verksamhet, Löf (PDF)

Skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi, Löf (PDF)

Evenemang

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.