Publicerad: 30 mars 2020

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns en handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013-2018.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Handbok och markörbilagor för metoden

 Handboken ger en utförlig bakgrund till arbetet och metoden med strukturerad journalgranskning och förtydligar hur man generellt bedömer skador. Metoden bygger på Global Trigger Tool (GTT), som har utvecklats i USA.

Handbok för metoden markörbaserad journalgranskning

Markörbilaga sluten somatisk vård

Vid strukturerad journalgranskning identifieras markörer i journalen, uppgifter som tyder på att en skada kan ha inträffat. Utifrån de markörer görs en bedömning av om en skada har uppstått. Definitionen gäller inom granskning av sluten, somatisk vård för vuxna.

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF, nytt fönster)

Markörbilaga psykiatri

Markörbaserad journalgranskning görs vid samtliga akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och undvikbara skador hos patienter i somatisk slutenvård. Handboken består av två delar, metodbeskrivning samt en bilaga som beskriver markördefinitioner, skadetyper och de mallar som behövs i arbetet med journalgranskning.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Markörbilaga barnsjukvård

Markörbaserad journalgranskning i barnsjukvården har utvecklats för att även kunna tillämpas i slutenvård för barn. Metoden och arbetssättet är i grunden detsamma som för vuxenvård, men listan med markörer att använda vid granskningen och listan med skadetyper har annat innehåll.

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Markörbilaga hemsjukvård

En kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård där resultaten talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården.

Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård

Informationsblad om skador i slutenvården

Informationsbladet Skador i slutenvård sammanfattar de viktigaste slutsatserna i granskningen och kan användas som ett stöd i det strategiska patientsäkerhetsarbetet.

Informationsbladet Skador i slutenvården (PDF, öppnas i nytt fönster)

Studie över skador i slutenvården 2013-2018

Under januari 2013- december 2018 genomfördes en studie över skador i slutenvården där 88 638  vårdtillfällen granskades.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!