Publicerad 13 januari 2022

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns handböcker som beskriver metoden samt rapporter som presenterar skador i slutenvården samt en rapport om skador vid vård av covid-19-patienter.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Handböcker och markörbilagor för metoden

Handboken ger en utförlig bakgrund till arbetet och metoden med strukturerad journalgranskning och förtydligar hur man generellt bedömer skador. Metoden bygger på Global Trigger Tool (GTT), som har utvecklats i USA.

Handbok sluten somatisk vård

Markörbaserad journalgranskning görs vid akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och undvikbara skador hos patienter i somatisk slutenvård. Handboken består av två delar, metodbeskrivning samt en bilaga som beskriver markördefinitioner, skadetyper och de mallar som behövs i arbetet med journalgranskning.

Handbok för metoden markörbaserad journalgranskning

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF) Pdf, 750 kB.

Markörbilaga barnsjukvård

Markörbaserad journalgranskning har utvecklats för att även kunna tillämpas i slutenvård för barn. Metoden och arbetssättet är i grunden detsamma som för vuxenvård, men listan med markörer att använda vid granskningen och listan med skadetyper har annat innehåll.

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Handbok vuxenpsykiatri

Markörbaserad journalgranskning är utvecklad också för användning inom vuxenpsykiatri inklusive rättspsykiatri.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Handbok hemsjukvård

En kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården. Metodiken för Markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård beskrivs i handboken.

Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård

Informationsblad om skador i slutenvården

Informationsbladet Skador i slutenvård sammanfattar de viktigaste slutsatserna i granskningen och kan användas som ett stöd i det strategiska patientsäkerhetsarbetet.

Informationsbladet Skador i slutenvården (PDF) Pdf, 615 kB.

Studie över skador i slutenvården 2013-2020

Under perioden 1 mars- 30 juni 2020 genomfördes en markörbaserad journalgranskning av covid-19 patienter. Undersökningen granskade 1 529 vårdtillfällen. Syftet med journalgranskningen och rapporten är att öka kunskapen om risker och inträffade skador under pandemin.

Rapport Skador vid vård av covid-19 patienter

Kortversion av rapporten Skador vid vård av covid-19 patienter (PDF) Pdf, 156 kB.

Under januari 2013- december 2019 genomfördes en studie över skador i slutenvården där 98 679 vårdtillfällen granskades.

Rapport: Skador i vården, nationell nivå, 2013-2019

Rapport: Skador i vården, region- och landstingsnivå, 2013-2017

Rapport: Psykiatrirapporten 2020

Rapporter Skador i vården

Tre rapporter om skador i vården har tagits fram av SKR, Löf och andra professionella organisationer. Samtliga ligger på LÖF:s webbplats.

Skadepanorama och kostnader för kirurgi, LÖF (PDF)

Skadepanorama och kostnader inom ortopedisk verksamhet, LÖF (PDF)

Skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi, LÖF (PDF)

Evenemang

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset