Publicerad: 8 januari 2021

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Överenskommelse vaccinering mot covid-19

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

Ökad nationell testning för covid-19

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19. Överenskommelsen gäller 1 juni 2020 - 31 december 2020 och omfattar totalt 5,9 miljarder kronor. Syftet är att genom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska smittspridning samt begränsa smittans effekter.

Överenskommelse ökad nationell testning för covid-19

Insatser inom området psykisk hälsa 2021

Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Den syftar till att:

 • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser
 • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
 • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Överenskommelse psykisk hälsa

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Överenskommelsen syftar till att premiera långsiktigt hållbara insatser för ökad tillgänglighet i vården. Den innebär en bred uppföljning av tillgängligheten, som omfattar flera delar av vårdkedjan för en bättre helhetsbild. Totalt omfattar överenskommelsen 2 967 miljoner kronor till regionerna fördelade i två block.

Block 1 på 1478,5 miljoner kronor är prestationsbaserat och kraven utformas i en tilläggsöverenskommelse senast den 1 juni 2021. Block 2 betalas ut vid två tillfällen, 739 miljoner kronor när överenskommelsen beslutas och 739 miljoner kronor i samband med att regionerna inkommer med regionala handlingsplaner senast den 31 mars 2021.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser för en sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Totalt uppgår överenskommelsen för 2021 till 497,35 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 397,35 miljoner kronor. I överenskommelsen ingår:

 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet (290 miljoner kr)
 • Nationella kvalitetsregister (regionerna 100 miljoner kr, staten 86,75 miljoner kr)
 • Insatser för säkrare vård inkl Strama (4,5 mkr)
 • Enhetligt, enkelt och säkert klagomålshantering (1,1 mkr)
 • Läkemedel (5 miljoner kr)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta Hälsotillstånd (10 miljoner kr)

Nationella kvalitetsregister

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 500 miljoner kronor.

Ramarna för arbetet sträcker sig därmed till år 2023 medan de årliga insatserna som genomförs vidareutvecklas och anpassas årligen för att möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden. Insatserna i årets överenskommelse handlar bland annat om fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp, satsningar inom barncancervården, insatser för prevention och tidig upptäckt av cancersjukdom, rehabilitering, palliativ vård samt kompetensförsörjning och forskning. Flera insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2021

SKR och regeringen har avtalat om en fortsatt överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2021. Av dessa går 183,7 miljoner kr till kommunerna varav 15 miljoner kr till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kr till stödfunktionen/kompetenscentret och till arbetet med säker digital kommunikation.

Överenskommelse om äldreomsorg

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2020/2021

SKR och regeringen har en överenskommelse mellan 2015 – 2022 om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna. Målet är att uppnå en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

En tilläggsöverenskommelse är aktuell inför 2021, beslut om denna förväntas i januari 2021.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Läkemedelsförmånerna 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna för 2020. Bidraget omfattar totalt 31 705 miljoner kronor vilket bland annat innefattar kostnaden för hepatit C-läkemedel.

Överenskommelse läkemedelsförmån 2020

En god och nära vård 2020

Efter regeringsbeslut 9 april 2020 har förändringar i kraven på rapportering skett. SKR för nu en dialog med Socialdepartementet kring konsekvenserna av beslutet. Informationen kommer att uppdateras.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

Överenskommelsen omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 551 miljoner kronor till regionerna och 500 miljoner till kommunerna. 52 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till god och nära vård och i genomförandet av utvecklingsområdena. Dessa är: utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården, ökad tillgänglighet inom barnhälsovården, goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025.

Överenskommelse om en god och nära vård 2020

Stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018-2020

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen om en treårig satsning på stöd till jämställdhetsarbete och arbete för kvinnofrid i kommuner och regioner 2018-2020.

Syftet är att stärka samverkan mellan staten, SKR, kommuner och regioner, att stärka stödet till jämställdhetsarbete i kommuner och regioner, samt att stärka stödet till arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. År 2020 omfattar överenskommelsen 28 miljoner kronor.

Stärkt stöd till arbete för jämställdhet och kvinnofrid

Informationsansvarig

 • Emma Spak
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!