Publicerad 5 februari 2024

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2024

SKR och regeringen har sedan 2015 ingått överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Målet är att uppnå en mer säker, tillgänglig, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård inom hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 535 000 000 kronor.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2024

God och nära vård 2024

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 3 430,25 miljoner kronor. I överenskommelsen ingår sex områden:

 • Fortsatt stöd till centrala utvecklingsområden för Nära vård (3 200 miljoner kronor)
 • Förstärkning av ambulanssjukvård (46,075 miljoner kronor)
 • Nationella kvalitetsregister (168 miljoner kronor)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd (10 miljoner kronor)
 • Förbättra antibiotikaanvändningen (3 miljoner kronor)
 • Strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet (2,5 miljoner kronor)

Överenskommelse om en god och nära vård 2024

Överenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel 2024

SKR och staten har ingått en överenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel. Det statliga bidraget till regionerna omfattar 100 miljoner kronor. Överenskommelsen innebär också att tidigare utbetalade medel från tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap läkemedel från 2022 och 2023 kan användas för ändamålet även 2024 respektive 2025.

Överenskommelse försörjningsberedskap för läkemedel 2024

Läkemedelsförmånerna 2024

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna med mera för 2024. Bidraget till regionerna sker från och med 2024 med ett så kallat netto-statsbidrag. Det innebär att bidraget reducerats med statens prognosticerade andel av återbäringen 2024 för de läkemedel som har finansiering via bidraget och där avtal mellan regioner och läkemedelsföretag genererar återbäring. Ersättningen för 2024 omfattar totalt 38 430 miljoner kronor varav läkemedelsförmånerna utgör 37 918 miljoner kronor.

Överenskommelse läkemedelsförmån 2024

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2024

Överenskommelsen är en del i det långsiktiga arbetet med den nationella cancerstrategin, som togs fram 2009. Insatserna i överenskommelsen rör både barn och vuxna, och handlar bland annat om fortsatt processarbete inom standardiserade vårdförlopp, insatser för prevention och tidig upptäckt av cancer, cancerrehabilitering, palliativ vård samt kompetensförsörjning och forskning.

Överenskommelsen omfattar 809 miljoner kronor.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider 2024

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

Överenskommelsen syftar till att öka vårdens kapacitet, förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att korta vårdköer och väntetider samt öka antalet disponibla vårdplatser. Överenskommelsen omfattar totalt 2 925 miljoner kronor för 2024. Av den summan avsätts 530 miljoner kronor för barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Övriga medel, 2 395 miljoner kronor, fördelas till regionerna i två omgångar; dels utifrån befolkningsmängd, dels utifrån vissa grundläggande krav.

Nytt för 2024 är att även åtgärder kopplade till kompetensförsörjning ingår i överenskommelsen. Det finns även en särskild punkt om nya metoder och arbetssätt.

SKR tilldelas 12 miljoner kronor för att stödja och följa upp regionernas arbete och för att fortsatt driva den väntetidsdatabas som alla regioner rapporterar sin data till och använder för att följa vårdgaranti och tillgänglighet.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024

SKR och staten har genom en överenskommelse för 2024 enats om att fortsätta det gemensamma arbetet för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Genom årliga överenskommelser mellan staten och SKR har det sedan 2012 avsatts medel till kommuner och regioner i syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Medel har även tilldelats SKR i syfte att stödja kommuner och regioner i utvecklingsarbetet.

Även om en positiv utveckling skett över tid är parterna överens om att utvecklingsarbete behöver fortsätta och fortsatt omfatta insatser som är av relevans för den psykiska hälsan och det suicidpreventiva arbetet. Stimulansmedlen som genom överenskommelsen tilldelas kommuner och regioner ska fortsatt syfta till att stimulera enskilda och länsgemensamma insatser som bidrar till förbättringar inom området.

Fortsatta utvecklingsbehov inom området som lyfts fram i överenskommelsen är att:

 • psykisk hälsa och suicidprevention behöver uppmärksammas inom folkhälsopolitiken
 • vården och omsorgen behöver bli mer jämlik, personcentrerad och tillgänglig
 • vissa målgruppers behov behöver särskilt uppmärksammas
 • det suicidpreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas.

Överenskommelse insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Överenskommelse vaccinering mot covid-19, första och andra halvåret 2023

SKR och regeringen har tecknat en förlägning av överenskommelse om vaccinering mot covid-19 även för andra halvåret 2023. Överenskommelsen reglerar parternas gemensamma målsättning för vaccinationerna mot covid-19 samt de ekonomiska förutsättningarna för vaccinationsarbetet.

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19, 2023

Informationsansvarig

 • Gunilla Thörnwall Bergendahl
  Biträdande sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.