Publicerad 20 oktober 2022

Överenskommelse läkemedelskostnader 2022

Formerna för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är för närvarande föremål för översyn. Utformningen och upplägget från 2021 års överenskommelse gäller även för 2022.

Parterna, staten och SKR, är under den tid som översynen pågår, eniga om vikten av att bibehålla ett nationellt prissättningssystem för läkemedel och av att ha så långsiktiga förutsättningar som möjligt innan nya former för finansiering, subvention och prissättning är på plats.

Det innebär bland annat att inga återbäringsavtal för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska tecknas mellan enskilda regioner och läkemedelsföretag under 2022. Avtal framtagna inom ramen för regionernas gemensamma samverkan kring läkemedel eller avtal efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, påverkas inte av denna restriktion.

Överenskommelse Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelförmånen m.m 2022 (PDF) Pdf, 245 kB.

Läkemedelsprognosen för 2022

Överenskommelsen har fastställts genom att regionerna har accepterat Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos som basen för ersättningen, både för förmånskostnaderna samt för läkemedel vid behandling av hepatit C. För 2022 gäller prognosen som fastställdes i oktober 2021.

SKR har haft möjlighet att löpande följa prognosarbetet och lämna synpunkter. I det arbetet medverkar sakkunniga från flera regioner.

Överenskommet belopp 2022

Ersättningen för 2022 omfattar totalt 34 355 miljoner kronor varav läkemedelsförmånerna utgör 32 335 miljoner kronor och läkemedel för behandling av hepatit C 400 miljoner kronor. Utöver detta får regionerna som tidigare 1 620 miljoner kronor för vissa andra ersättningar, bland annat för vissa förbrukningsartiklar, dostjänsten, överföringar till slutenvård med mera. Ersättningsnivån är 911 miljoner kronor högre än för 2021.

Överenskommet belopp 2022 (miljoner kronor)


Överenskommet belopp 2022 (miljoner kronor)

Läkemedelsförmånen

32 335

Övrigt

1 620

Hepatit C

400

Totalt

34 355


I ersättningsmodellen ingår precis som tidigare år en vinst- och förlustmodell som utlöses om det årliga utfallet avviker med mer än 3 procent.

Huvuddelen av bidraget 34 343,6 miljoner kronor betalas ut till regionerna.

Statsbidraget minskas med 7 miljoner kronor som för regionernas räkning istället utbetalas till SKR för vidareförmedling till E-hälsomyndigheten. Detta avser regionernas nyttjande av System för sortiments- och leveransinformation, SOL, för dosdispenserade läkemedel.

På motsvarande sätt minskas statsbidraget med preliminärt 4,4 miljoner kronor som för regionernas räkning utbetalas till SKR för vidareförmedling till International Horizon Scanning Initiative, IHSI. Detta avser regionernas del av kostnaden för Sveriges deltagande i ett långsiktigt internationellt samarbete om horisontspaning på nya läkemedel.

I avvaktan på att ett nytt regelverk för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel finns på plats ska Staten och regionerna ska dela på utfallet av den återbäring som gemensamt framtagna avtal inom ramen för regionernas samverkan och Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets arbete resulterar i. För 2022 innebär det att regionerna kommer kunna tillgodoräkna sig 60 procent av återbäringen och resterande 40 procent tillfaller staten.

Parterna har ambition att utveckla en ny ordning för processen för att justera för återbäringarna genom att redan från början beakta en prognos för regiongemensamt framtagna avtal inför kommande år. Parterna avser att verka för att en ny ordning ska kunna etableras inför 2023.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR