Publicerad: 28 november 2019

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKR stödjer regionerna och samordnar ett nationellt nätverk för att sprida metoder och goda exempel samt erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte.

Överenskommelse om en uppdaterad kömiljard

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 införa en ny uppdaterad kömiljard. Målet med överenskommelsen är att åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att utveckla uppföljningen av väntetider till att ge en mera komplett bild av tillgängligheten i vården.

Överenskommelse ny uppdaterad kömiljard 

Aktiviteter inom tillgänglighet under 2019

Under 2019 jobbar SKR med att:

  • Samordna nationella mötesplatser, idéseminarier och workshops, samt initiera projekt för att utbyta och sprida erfarenhet och kunskap om hur tillgängligheten kan förbättras. Vidareutveckla inrapportering, presentation och analys av väntetider och ledtider till den nationella väntetidsdatabasen i enlighet med utvecklade modeller.
  • Stödja regionerna i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Tillsammans med regionerna genomföra ett nationellt projekt med syfte att utveckla och införa en utökad uppföljning av specialiserad vård. Utveckla uppföljningen av standardiserade vårdförlopp för andra sjukdomar än cancer. Stödja regionerna i implementeringen och analys av uppföljning av ledtider inom patologi och överlämnande till förvaltning.
  • Ge stöd för att förbättra samverkan mellan kommuner och regioner genom analys och uppföljning av vårdtillfällen som omfattar bland annat indikatorerna ”utskrivningsklara och undvikbar slutenvård”. Publicera och tillgängliggöra information ur den nationella väntetidsdatabasen på Vården i siffror, vantetider.se och 1177.se.

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen, Väntetider i vården

SKR förvaltar en nationell väntetidsdatabas, Väntetider i vården, med regionernas rapporterade väntetider inom primärvård och specialiserad vård. Den ger möjlighet till att följa upp vårdgarantin och utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården.

Väntetider i vården

Publikationer

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot