Publicerad: 23 april 2020

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKR stödjer regionerna genom flera olika projekt med syfte att förbättra tillgängligheten.

Tilläggsöverenskommelsen

Regeringen och SKR har beslutat om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Tilläggsöverenskommelse ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Överenskommelse om en ökad tillgänglighet

Tillgängligheten i hälso- och sjukvården behöver bli bättre och framför allt behöver människor kunna lita på och känna sig trygga i att vården är tillgänglig när behoven uppstår hos den enskilde. En del i arbetet är den överenskommelse SKR och staten har träffat om en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Överenskommelsen inriktas på långsiktighet, förbättringar och en bredare uppföljning, som omfattar fler delar av vårdkedjan.

Totalt omfattar överenskommelsen 2 896 miljoner kronor till regionerna samt 10 miljoner kronor till SKR.

Överenskommelse om en ökad tillgänglighet

Aktiviteter inom tillgänglighet under 2020

Under 2020 jobbar SKR med att:

 • Fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, som alla regioner rapporterar sina data till. SKR ska bland annat genomföra tester och utveckla underlag för att informationen ska kunna återkopplas till regionerna och användas för verksamhetsutveckling. Här ingår en extra noggrann uppföljning av hur återbesöken hanteras av regionerna.
 • Samordna nationella mötesplatser, idéseminarier och workshops, samt initiera projekt för att utbyta och sprida erfarenhet och kunskap om hur tillgängligheten kan förbättras. Dessutom utveckla och sprida modeller för en utvecklad uppföljning av tillgänglighet.
 • Utveckla anvisningar och riktlinjer som underlag för regionernas rapportering, bland annat när det gäller medicinsk bedömning, återbesök, måldatum och patientvald väntan.
 • Stödja regionerna i uppföljningen av väntetider inom barn- och ungdomspsykiatri.
 • Stödja regionerna i uppföljningen av tillgängligheten inom primärvården.
 • Stödja regionerna genom att ansvara för uppföljning och presentation av ledtider för standardiserade vårdförlopp inom cancervården.
 • Stödja uppföljningen av standardiserade vårdförlopp för andra sjukdomar än cancer.
 • Stödja regionerna i implementeringen och analys av uppföljning av ledtider inom patologi, liksom inom funktions- och bildmedicin, som från 2020 ingår som en del i regionernas ordinarie uppföljning.
 • Utveckla uppföljningen av vårdtillfällen i syfte att ge stöd för förbättrad samverkan mellan kommuner och regioner.
 • Tillsammans med Inera göra en förstudie för att klarlägga vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata som skulle kunna visas på 1177.se, och därmed göra det möjligt för allmänheten att kunna göra jämförelser mellan olika vårdgivare.

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen, Väntetider i vården

SKR förvaltar en nationell väntetidsdatabas, dit regionerna rapporterar sina mått på uppföljning av aktiviteter för att minska väntetiderna och ge vård inom vårdgarantin Den inrapporterade datan återkopplas till regionerna i form av olika sammanställningar och rapporter, som utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården.

Via webbplatsen Väntetider i vården är siffrorna också publika och kan följas av profession och invånare. Under 2020 kommer en förstudie att göras för att se hur vårdens tillgänglighet kan speglas även på 1177.se.

Väntetider i vården

Publikationer

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!