Publicerad: 16 september 2020

Medicinteknik

Medicinteknik är ett område som är tydligt närvarande i all hälso- och sjukvård och omsorg och har en avgörande betydelse för diagnostik, behandling och som hjälpmedel i människors vardag. SKR agerar inom området främst genom medlemsstöd och nationell samordning.

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produktområden. Det kan till exempel vara katetrar och sterila förbrukningsartiklar, rullstolar och andra funktionshjälpmedel, högteknologisk utrustning som datortomografi, avancerad utrustning för kirurgi och dialys, pacemakers, implantat inom ortopedi och tandvård, informationssystem och programvaror.

Det handlar om produkter som är avsedda att användas på människor för medicinskt ändamål. Det kan vara genom en diagnos, övervakning, prediktion eller behandling, lindring av sjukdom, kompensation för en skada eller funktionsnedsättning.

Nytt regelverk

På grund av den pågående läget med coronaviruset kommer EU-kommissionen med stor sannolikhet ta beslut om att flytta fram introduktionsdatumet för det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR), till den 26 maj 2021. Läkemedelsverket har mer information.

Läkemedelsverkets nyhetsbrev

Ny förordning om medicintekniska produkter

Regionsamverkan

Sveriges regioner samverkar för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter. Det gäller speciellt områden där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor och som kan innebära en utmaning för regionerna. Arbetet sker via en gemensam samverkansplattform, som ska utgöra stöd för regionerna vid införande av ett urval av nya medicintekniska produkter. Alla regioner har anslutit sig till samverkan.

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik koordineras och förvaltas av SKR på uppdrag av samtliga regioner och arbetet sker i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Processen för nationellt ordnat införande för medicinteknik bygger på ett nära samarbete med myndigheter, kliniska experter, medicintekniska företag och patienter.

Samverkansmodellen är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

TLV:s medicinteknikuppdrag

Styrelsebeslut: Stärkt regionsamverkan för medicinteknik

MTP-rådet

Inom samverkansmodellen ingår ett medicintekniskt råd, MTP-rådet samt en beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regionernas gemensamma agerande. MTP-rådet och beredningsfunktionen är utsedda av de sex samverkansregionerna.

MTP-rådets ledamöter

Innan MTP-rådets arbete startade beslutade Nya terapi (NT)-rådet om ett fåtal rekommendationer inom det medicintekniska området.

NT-rådets medicintekniska rekommendationer

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik utgör styrgrupp för arbetet.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik

Samverkansregler vård och industri

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden. Samverkansreglerna gäller för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Samverkansregler vård och industri

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar är undersökningar som syftar till att säkerställa effekt och säkerhet av nya läkemedel och medicintekniska produkter.

Kliniska prövningar

Informationsansvarig

  • Sofia Medin
    Handläggare Medicinteknik, MTP rådet, ordnat införande
  • Birgitta Fagervall-Yttling
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!