Publicerad 7 maj 2024

Vision e-hälsa

Regeringen och SKR vill understödja arbetet att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården och ställer sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.

Sverige har en vision för digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Vision e-hälsa. Visionen anger en långsiktig strategisk riktning för digitaliseringsområdet och utgör den gemensamma samverkansplattformen mellan SKR och de statliga aktörerna på området.

Vision för e-hälsa 2025 (PDF)

Visionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

Ehalsa2025.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.