Publicerad: 11 december 2019

Kommun-Bas

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version inför år 2020 finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Nu finns en uppdaterad version, Kommun-Bas 20r, att ladda ned från denna sida.

Bakgrund

År 1995 gav Svenska Kommunförbundet ut en normalkontoplan för kommuner, ”Kommun-Bas 95”. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen. SKR arbetar tillsammans med en grupp representanter från några kommuner med att årligen uppdatera och utveckla baskontoplanen. Därefter togs en första version av Kommun-Bas 20 fram i augusti 2019.

I och med beslutet om rekommendation R2 Intäkter i RKR:s styrelse i oktober 2019 har Kommun-Bas 20 uppdaterats för att ge förutsättningar att redovisa i enlighet med den nya rekommendationen.

Nyheter i Kommun-Bas 20r

Jämfört med den tidigare kontoplanen ”Kommun-Bas 20” innebär ”Kommun-Bas 20r” främst förändringar som följer av RKR:s beslut om rekommendation R2 Intäkter. Det gäller:

 • Redovisning av offentliga bidrag till investeringar, förutbetald intäkt redovisas på konto 2388 och intäktsförs över tillgångens nyttjandeperiod på konto 357 Offentliga bidrag (investeringar) med konto 2389 som motkonto.
 • Redovisning av intäkter från exploateringsersättningar i kontoklass 3 där intäkten ska redovisas när intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att:
  – Kontogrupp 37 får ny rubrik; Intäkter från exploateringsverksamhet samt försäljning av omsättningstillgångar.
  – Försäljning av exploateringsfastigheter (mark) redovisas på konto 372 Försäljning av exploateringsfastigheter.
  – Förutbetalda intäkter för exploateringsersättningar enligt PBL 6 kap 39–42 §§ skuldförs på konto 239 och intäktsförs i takt med att intäktskriterierna uppfylls på konto 373 Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet som är ett nytt konto.
  – Gatukostnadsersättningar som tas ut enligt reglerna i PBL 6 kap 24–27 §§ redovisas på konto 3121 Gatukostnadsersättningar (PBL). Förutbetalda intäkter för sådana ersättningar skuldförs på konto 239 och intäktsförs i takt med att intäktskriterierna uppfylls.

Slutredigering av Kommun-Bas 20r pågår. I väntan på att den nya versionen är klar kan du se förändringarna på ovanstående konton under Filer för nedladdning nedan.

Den nya versionen av den samlade Kommun-Bas 20r kommer inom kort att presenteras här som word-, PDF- och Excelfil.

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras i Kommun-Bas. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med denna kontoplan som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de behov och förhållanden som råder i den egna kommunen.

Filer för nedladdning

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot