Publicerad: 22 januari 2020

Lönebildning

SKR och Sobona tecknar centrala avtal om lön och allmänna anställningsvillkor för kommuner, regioner och kommunala bolag.

SKR arbetar aktivt på flera sätt med sina medlemmar i lönepolitiska frågor för att stärka de lokala lönebildningsprocesserna och förutsättningarna för individuell och differentierad lön.

Genom att arbeta med lönepolitiken förbättras möjligheten att använda lönen som instrument för att förändra och förbättra verksamheten, liksom möjligheten att möta medarbetarnas förväntningar på en individuell lön som sätts i samtal mellan chef och medarbetare.

Medarbetarnas löner är den största budgetposten. Bara de årliga löneökningarna är utgifter jämförbara med en mycket stor investering. Det är därför viktigt att löneavtalen ger varje arbetsgivare stort inflytande över såväl löneökningarnas storlek som fördelning bland medarbetare och yrkesgrupper. Sådana löneavtal förutsätter att varje arbetsgivare hanterar lönebildningsfrågorna på ett genomtänkt och konsekvent sätt som tar sin utgångspunkt i den egna lönepolitiken.

Det är också angeläget att arbetsgivaren finner samarbetsformer med de lokala fackliga organisationerna för ett aktivt arbete med lönepolitiska frågor. Båda parters delaktighet i diskussioner om analys och bedömningar ökar möjligheten att nå samförstånd om vad som behöver åstadkommas med lönebildningen.

För att främja det lönepolitiska arbetet finns olika stöd och underlag som utvecklats genom åren. Vissa stöd har tagits fram tillsammans med de fackliga motparterna medan andra utgör ensidigt material från SKR som arbetsgivarorganisation. Under rubrikerna här intill finns mer information och stöd för det lokala arbete som rör lönebildningsfrågorna.

Publikationer

Kurs och konferens

Tjänster

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!