Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Industriell och urban symbios i Sotenäs – för vår hållbara framtid

  I Sotenäs är samarbete ledordet. Sotenäs Symbioscentrum stödjer industriell och social symbios mellan företag i kommunen eftersom systemet blir effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Det har lett till såväl fler företagsetableri...

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet startade på riktigt under 2013 och är en pågående utvecklingsprocess.

  Verksamhetsområde:Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering

 • Utveckling av cykelleder för rekreation och turism i Skåne

  Region Skåne är ledhuvudman, det vill säga har det övergripande utvecklingsansvaret, för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden och efter juni 2023 även för den regionala Cykelleden Skåne. Utbudet av ledinfrastruktur av hög kvalitet...

  Ämne:Besöksnäring, Folkhälsa, Klimat, Miljö, hälsa, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2017-pågående.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Händelö Eco-Industrial Park – att få ut mer resurser av det som blir över

  Genom att se avfall som en resurs kan de sex aktörer som utgör Händelö Eco-Industrial Parks bioraffinaderi leverera tre slutprodukterprodukter - bioetanol, djurfoder och kolsyra - med extremt bra klimatprestanda. Kan detta lärande exempel inspirera ...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020-2022

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation

 • Framgångsrikt samarbete mellan Helsingborgs stad och Öresundskraft AB i eleffektfrågan

  Elanvändningen förväntas öka framöver samtidigt som Sveriges energisystem ställer om och brister i den nuvarande distributionen har upptäckts. I väntan på förstärkningar i distributionsnäten har Helsingborg stad, tillsammans med Öresundskraft AB, ta...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Eleffektplanen arbetades fram i projektform under 2021 och antogs av Helsingborgs kommunfullmäktige januari 2022. En halvtidsuppföljning ska genomföras under 2024.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Med visionen att hållbart resande ska vara norm i Västra Götaland

  Sedan 2016 innefattar det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland inte bara kollektivtrafik utan även cykel, gång och kombinationer av olika aktiva och hållbara transportsätt. I samband med denna förändring initierades ett arbete me...

  Ämne:Folkhälsa, Klimat, Regional utveckling, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2016-pågående.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

 • Gröna resplaner i Linköping – hållbart resande till arbetsplatser

  Linköpings kommun arbetar med flera gröna resplaner för att öka andelen hållbara resor till, från och inom arbetet i kommunen. Utvärderingar av resandet till områdena med gröna resplaner visar bland annat på minskad trängsel och minskat utsläpp av C...

  Ämne:Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående.

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • ”Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete”

  Kommuninvest, kommunsektorns största långivare, har sedan 2015 utvecklat ett framgångsrikt program för grön finansiering. 185 kommuner och regioner har hittills tagit Gröna lån. Programmet uppmärksammades 2021 med Miljömålspriset för sitt bidrag til...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Kommuninvests gröna finansieringsprogram lanserades 2015.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi

 • Återanvändning av möbler bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Adda Inköpscentral har handlat upp ett nationellt ramavtal för cirkulära möbelflöden som blev klart för avrop i slutet av april 2022. Ramavtalet ska ge förutsättningar för Sveriges kommuner och regioner att, på ett enkelt och smidigt sätt, införa ci...

  Ämne:Byggande, Förskola, Klimat, Upphandling

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Förstudie och upphandling pågick under 2020-2021. Tilldelning 2021-12-20. Avtalet startade 2022-04 pågår till 2026-04.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

 • Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – en hållbar styrmodell för Vadstena kommun

  Att styra en kommun är omfattande och komplext, därför har Vadstena kommun haft målet att ta fram en styrmodell som är lätt att förstå, såväl för medarbetare som för politiker. Från den 1 januari 2023 arbetar Vadstena kommun utifrån styrmodellen ”Ve...

  Ämne:Klimat, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2023-2026

  Verksamhetsområde:Demokrati, Innovation

 • Samverkan och nätverkande i Umeå för hållbar stadsutveckling

  I Umeå pågår två stora stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus; Norra Ön och Tomtebo strand. Processerna är parallella men ser olika ut i de här två områdena och därför används de som kontrasterande lärande exempel.

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.