Publicerad 17 mars 2021

Kultursamverkansmodellen

Regionerna är en del av kultursamverkansmodellen. Modellen ska ge utrymme för regionala variationer och prioriteringar samt en kulturpolitik närmare medborgarna.

Regionerna är en del av kultursamverkansmodellen. Modellen ska ge utrymme för regionala variationer och prioriteringar samt en kulturpolitik närmare medborgarna.

Kultursamverkansmodellen bygger på en samverkan mellan stat, region, kommuner, civilsamhälle, yrkesverksamma konstnärer/kulturskapare med flera.

Modellen ska göra det möjligt för regionerna att göra egna prioriteringar och ge utrymme för regionala variationer. Alla Sveriges regioner, utom Region Stockholm, är del av modellen.

Regionerna tar i samverkan med kommuner fram en flerårig regional kulturplan. Samråd ska ske med civilsamhälle och kulturskapare. Kultursamverkansmodellen är central för att medlemmarna ska kunna verka för ett livskraftigt regionalt kulturutbud eftersom den reglerar det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

Nationell dialog

Regeringen bjuder årligen in till en dialog om kultursamverkansmodellen med ledande politiker på regional nivå. Här finns möjlighet att lyfta frågor och ge synpunkter på frågor med bäring på regional kulturverksamhet. SKR medverkar vid dialogen och menar att den är avgörande för kultursamverkansmodellens struktur.

SKR verkar därför för en formalisering och utveckling av dialogen. Inför varje möte arrangerar SKR ett förmöte med tid för förberedelser och fördjupningar.

Genomlysning av kultursamverkansmodellen

SKR har gjort en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur och processer. Syftet är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av modellen.

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? - ett diskussionsunderlag

Om genomlysningen

Genomlysningen har utförts av Bo Per Larsson vid Intellectum.

Genomlysningens slutsats är att ett antal förändringar av modellen krävs. Utgångspunkterna föreslås vara att de nationella kulturpolitiska målen ska stå i fokus, att det regionala handlingsutrymmet ska öka samt att samverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå behöver utvecklas.

Syftet med genomlysningen är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av kultursamverkansmodellen. Rapporten ska betraktas som ett diskussionsunderlag och kommer att fungera som ett stöd för SKR:s framtid arbete på det kulturpolitiska området.

Om rapportförfattaren

Bo Per Larsson har tidigare arbetat som sektionschef på SKR med ansvar för demokrati, självstyrelse, statlig styrning och är en ofta anlitad utredare, rapportskribent och föreläsare inom detta område. Han har bland annat skrivit om lokal och regional demokrati, politiskt ledarskap för regional utveckling, om självstyrelse och likvärdighet. För SKR har han bland annat tidigare skrivit rapporter om kommunal kulturskola samt regional biblioteksverksamhet.

Om kultursamverkansmodellen

Vikten av goda förutsättningar för kulturlivet är avgörande. I början av 2010-talet sjösattes därför reformen kultursamverkansmodellen i syfte att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt för att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Reformen, och det arbete som följt på den, har lett till ett förstärkt politikområde och att förutsättningarna för tillgång till kultur i landet förbättrats samt bidragit till en utvecklad samverkan mellan region, kommun, civilsamhälle och det professionella kulturlivet. Samtidigt behöver en reform på ett så komplext område vårdas och få fortsätta utvecklas för att fungera optimalt och nå sina syften.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset