Publicerad 24 mars 2023

Nästan alla kommuner och regioner stöttar lokal kultur genom stipendier

Nio av tio kommuner och regioner fördelar något slags kulturstipendium. Tillsammans fördelar de minst 26 miljoner kronor till hundratals kulturutövare i hela landet. Det visar resultaten av en enkät som SKR genomfört tillsammans med en statlig utredning.

En klar majoritet av svenska kommuner och regioner delar ut någon form av kulturstipendium. Det framgår av den enkät som SKR och utredningen ”Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst” skickade ut i höstas – den allra första i sitt slag.

Stipendier till ett värde av 26 miljoner kronor

90 procent av de kommuner som svarat på enkäten fördelar totalt 17 miljoner i någon form av kulturstipendium (medianvärde: 12 000 kronor per stipendium). Motsvarande andel för de svarande regionerna är 94 procent som fördelar kulturstipendier till ett sammanlagt värde om 9 miljoner kronor. Regionernas stipendiesummor är generellt större än kommunernas och mediansumman är 72 500 kronor.

Kulturstipendier i kommuner 2022–2023 (PDF) Pdf, 686 kB.

Kulturstipendier i regioner 2022–2023 (PDF) Pdf, 632 kB.

Utredningen ville närmare studera möjligheterna att räkna in kulturstipendier i de sjukpenninggrundande inkomsterna. Primärt undersöktes statliga konstnärsstipendier, men även kommuners och regioners kulturstipendier bedömdes som intressanta.

Inte bara rena penningstipendier

I enkäten ställdes frågor om stipendier och priser i form av penningsummor till professionella kulturutövare. Det finns dock flera kommuner och regioner som vid sidan av penningstipendier har olika typer av heders-/honnörspriser utan prissumma då ett diplom eller ett konstföremål i stället delas ut som symbol för utmärkelsen.

Andra kommuner och regioner fördelar stipendier till ungdomar eller konststuderande och den typen av stipendier kan döljas i sammanställningen. Det är dock inte den typen av stipendier som efterfrågats i första hand. Det är också viktigt att uppmärksamma hur kommuner och regioner som komplement till rena penningstöd har andra sätt att stödja och främja konstnärer, till exempel genom olika typer av residensverksamhet, genom avgiftsfria kurser och nätverksmöten.

Om enkäten

  • Enkäten skickades ut i mitten på oktober och respondenterna hade ungefär en månad på sig att svara.
  • Cirka 85 procents svarsfrekvens i båda grupperna borgar för att resultaten är pålitliga.
  • 30 procent av kommunernas stipendier och 50 procent av regionernas går alltid till bara en mottagare. Resten delas alltid eller kan delas mellan olika många mottagare år från år.
  • Till största delen är stipendierna fria att använda. Bara fyra procent av kommunernas stipendier och nio procent av regionernas har något slags begränsning i hur mottagaren får arbeta eller studera under tiden. Och bara åtta procent av kommunernas stipendier respektive tio procent av regionernas har en fastställd tid för när stipendiesumman ska användas.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.