Publicerad 19 december 2022

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Mobilitetsstödet är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet.

Mobilitetsstödet har länge betalats direkt till folkhögskolan av den region där den studerande är folkbokförd. SKR har sedan 1970-talet varje år fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som en rekommendation till regioner att betala till folkhögskolorna.

Från hösten 2022 har processen ändrats så att Folkbildningsrådet hanterar alla utbetalningar som regionerna sedan faktureras för. Samtidigt förbereds en övergång till ny finansieringsmodell sedan alla regioner undertecknat en överenskommelse om ersättningsbelopp. Regioner som tidigare inte följt SKR:s rekommendationer har förbundit sig att under ett antal år stegvis närma sig och slutligen nå den rekommenderade nivån.

Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor (PDF) Pdf, 216 kB.

Folkbildningsrådets information om mobilitetsstödet

Överenskommelsen förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag:

 • Precis som tidigare utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor per termin eller längre.

 • Mobilitetsstöd för deltidsstudier godkänns endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen. Det gäller oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis 75 procent).

Mobilitetsstöd för deltagare vid filialer i annat län

I överenskommelsen om mobilitetsstöd finns en formulering om folkhögskolefilialer som ligger i annat län än där folkhögskolan har sitt huvudsäte. ”Platsen där verksamheten genomförs är det som är avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.”

I det uttag av data som Folkbildningsrådet gör från SCB för att beräkna mobilitetsstödet saknas variabler för att identifiera kurser som ges på folkhögskolefilialer. FBR undersöker under HT 2022 om alla folkhögskolornas redovisning till SCB över huvud taget innehåller sådana uppgifter. Om data finns behöver de VT 2023 för att provköra data i systemet. Det innebär att Folkbildningsrådet för utbetalning av mobilitetsstöd för HT 2022 och VT 2023 inte kommer att kunna ta hänsyn till om deltagare genomför sina folkhögskolekurser på en filial eller inte.

Folkhögskolor får mobilitetsstöd för HT22 och VT23 på samma sätt som tidigare enligt det gamla systemet, vilket inte skapar något extra arbete eller nya kostnader för någon part.

Under tiden fram till HT23 tar SKR tillsammans med Folkbildningsrådet fram underlag som beskriver de ekonomiska konsekvenserna av att följa överenskommelsens skrivning om att hantera deltagare vid folkhögskolefilialer som ligger i annat län än där folkhögskolan har sitt huvudsäte.

Kontroll av folkbokföringsort

Inom ramen för den regionala överenskommelsen om mobilitetsstödet kommer Folkbildningsrådet att kontrollera deltagarnas folkbokföring för den kommande höstterminen den 1 juni. Regionerna har såvitt känt gjort kontrollen av deltagarnas folkbokföring vid kursstart. Mellan 1 juni och kursstart kan deltagare ha hunnit flytta och folkbokföra sig på ny bostadsort, vilket innebär att en situation skulle kunna uppstå då en deltagare blir räknad dubbelt för både mobilitetsstöd och inomlänsbidrag. För att regionerna ska undvika detta är det ett tips att synkronisera regionens kontroll av deltagarnas folkbokföringsort med det Folkbildningsrådets datum för kontroll.

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

 • För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

  Mobilitetsstöd ges för särskild och allmän kurs, med några få undantag. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor per termin eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

 • Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

  Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

  SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

  Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.