Publicerad 15 mars 2021

Jämställd skola

Skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag. Det handlar om att ge flickor och pojkar samma möjligheter till lärande och att utveckla sin potential. Jämställdhet är ett av de grundläggande demokratiska värden som skolan ska förmedla till eleverna.

Jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Skolan ska motverka ojämställda strukturer och stereotypa föreställningar om kön som begränsar elevers möjligheter och inflytande.

SKR stöder medlemmarnas jämställdhetsarbete med utbildningar, material och särskilda satsningar.

Stora skillnader mellan könen

En jämställdhetsutmaning inom utbildning är att skillnaderna mellan könen ökar ifråga om bland annat skolresultat och hälsa. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även högre genomsnittliga betyg. Samtidigt mår flickor sämre i skolan och upplever mer stress.

Dessa skillnader hänger samman med normer för kön, de olika förväntningar som pojkar och flickor möter, och den generella ojämställdheten i samhället.

Möta välfärdens kompetensutmaning

Normer för kön påverkar även killar och tjejers studie- och yrkesval. Det bidrar till den könssegregerade arbetsmarknaden och en skev fördelning av inflytande och ojämställda ekonomiska förutsättningar mellan kvinnor och män.

Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete inom skolan kan luckra upp könsuppdelningen och leda till en breddad rekrytering inom offentlig sektor. Rekrytera bredare är en av de nio strategier som SKR pekar ut för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset