Publicerad 4 juli 2022

Ny handbok om mobilitet

SKR har i samarbete med Trafikverket tagit fram en handbok för gående, cyklister och mopedister.

Mobilitet för gående, cyklister och mopedister

Handboken riktar sig till kommuner, regioner och andra aktörer som arbetar med utveckling av stads- och trafikmiljöer i samhällsbyggandet. Syftet med handboken är att ge råd, stöd och inspiration till utvecklingen av den infrastruktur och de miljöer som används av gående, cyklister och förare av moped klass II.

Omarbetning av GCM-handboken

Handboken är en omarbetning av den så kallade GCM-handboken från 2010. Den utgår från vikten av att skapa goda förutsättningar för gående, cyklister och mopedister, vilka mål som styr arbetet på olika samhällsnivåer och vilka förutsättningar och behov gående, cyklister och mopedister har. Handboken ger konkreta råd för utformningen av nät, sträckor, korsningar och parkering för denna mobilitet, samt för anläggning, underhåll och drift av sådan infrastruktur. Även metoder och arbetssätt för att mäta och utvärdera mobiliteten beskrivs.

– Det finns många skäl till att skapa bra förutsättningar för gående, cyklister, mopedister klass II och annan mikromobilitet. Folkhälsa är ett viktigt argument. I dag har en stor andel av befolkningen svårt att uppnå de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Men miljö- och klimatskälen är kanske de allra tyngsta. Utsläppen från transportsektorn utgör en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp och måste minska i snabbare takt om vi ska nå våra nationella mål, säger Peter Haglund, sektionschef på SKR.

Utformningen av infrastrukturen viktig för att minska antalet skador

Gående, cyklister och mopedförare av klass II kräver förhållandevis liten yta och är dessutom relativt långsamma jämfört med bil och andra motoriserade färdsätt. Just dessa faktorer har avgörande betydelse för stadslivet. Städer med en hög andel gång- och cykeltrafik har ofta en stadsmiljö som upplevs attraktiv och levande. En stor utmaning för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är samtidigt att minska antalet allvarligt skadade gående och cyklister och där spelar en bra utformad infrastruktur stor roll.

Handboken ger stöd för planerare och utförare, men också strateger, politiker och andra intressenter att skapa bättre trafikmiljöer för den aktiva och hållbara mobiliteten i våra kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare
  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.