Publicerad 12 februari 2024

Förslag om stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Den 31 januari lämnade Trafikverket och Transportstyrelsen sitt uppdrag till regeringen om behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

I rapporten föreslås flera åtgärder, framför allt en ny lag om järnväg- och kollektivtrafikskydd och vad den skulle kunna innehålla. Andra förslag är att regeringen tar fram ett nationellt program som beskriver inriktning, att utreda effektiva kontaktvägar för allmänheten att lämna tips och att se över ordningslagstiftningen.

Kommuner och regioner står för en stor del av det civila försvaret. SKR:s medlemmar har flera ansvarsområden som rör kollektivtrafiken och järnvägen, både som beställare och utförare, och har därför viktiga funktioner för skyddet inom transportslagen. Att ha ett starkt och väl fungerande järnvägs- och kollektivtrafikskydd är därför angeläget för att människor som reser till arbete, skola och fritidsaktiviteter ska kunna känna sig trygga.

Redan idag finns ansvar och befintliga skyddsbestämmelser som reglerar vad kommuner och regioner måste förbereda och ha planer för. SKR behöver därför titta närmare på förslagen i rapporten, framför allt för att se om en ny lag är det mest ändamålsenliga, och om ny reglering för dessa verksamheter är nödvändig.

Transportstyrelsens rapport: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.