Publicerad 21 december 2021

Stöd för beräkning av planavgift

Nedan följer ett antal frågor som hjälp till kommunen för att resonera dels kring hur planavgiften är uppbyggd idag, dels hur man kan resonera för att beräkna planavgiften till tabel­lerna i Mall B inför ett nytt taxebeslut.

Hur ser det ut idag?

 • Vid vilka typer av detaljplaner tar kommunen ut planavgift?
 • I vilken typ av bygglovsärenden tas planavgift ut?
 • Vid hur många bygglov per år tas planavgift ut?
 • Tar kommunen ut planavgift vid ett eller flera tillfällen för en och samma fastighet?
 • Vilka kostnader för upprättande av olika typer av detaljplan har kom­munen i genomsnitt?
 • Använder sig kommunen enbart av planavgift, eller också av plankostnadsavtal?
 • Hur förhåller sig kostnader som regleras via plankostnadsavtal till planavgiften?
 • Är dagens planavgift rimlig och fungerande?
 • Täcker dagens planavgift relevanta kostnader?
 • Kan dagens planavgift användas som utgångspunkt vid en omarbetning av taxan?
 • Hur samarbetar bygglovavdelning och planavdelning kring taxefrågor?

Hur vill ni att det ska se ut framöver?

 • Kommer antalet bygglov där uttag av planavgift är aktuellt att föränd­ras, eller är det relativt konstant över tid?
 • Hur kan det föras en kontinuerligt uppdaterad lista på inom vilka detalj­planer som planavgift är aktuellt?
 • Hur ska nya planer läggas till i listan?
 • Ska några gamla planer betraktas som färdigbetalade?
 • Vill kommunen ta ut planavgift både vid nybyggnad och vid andra åtgärder?
 • Hur många åtgärder av respektive typ söks det i genomsnitt lov för per år?
 • Hur stora kostnader har kommunen i genomsnitt per år för den eller de typer av detaljplaner där planavgift kommer att vara aktuell?
 • Hur stora behöver planavgifterna per år för olika typer av bygglov vara för att motsvara dessa kostnader?
 • Kommer då beräknade intäkter från planavgiften att täcka beräknade genomsnittliga kostnader för upprättandet av aktuella detaljplaner?
 • Hur förhåller sig planavgiften för de olika åtgärderna till om ett avtal tecknas för motsvarande typ av planläggning?
 • Hur samarbetar bygglovavdelning och planavdelning kring taxan?
 • Hur tydliggörs kopplingen för den sökande, mellan kostnader för att upprätta detaljplan och planavgiftens storlek?

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.